GOLDEN DAWN

Zde jsou uvedeny rituály Golden Dawn pro stupně Neofyt až Adeptus Minor. Chtěl bych jen upozornit, že jsem vynechal všechny poznámky týkající se uspořádání chrámu (to se týká invokací a Otevírání strážních věží). Z rituálů jednotlivých stupňů jsem vypustil Putování po 32. Stezkách Moudrosti. Koho by zajímali věci, které jsem zde neuvedl nalezne je v knihách Zasvěcení do praktické magie I - VI od Chica a Tabathy Cicerových, který vydalo nakladatelství Ivo Železný v letech 2002-2003.

Zde uvedené stupně:

Neofyt Practicus
Zelator Philosophus
Theoricus Adeptus Minor

 

Neofyt

Kabalistický kříž

1. Postavte se tváří k východu. Představte si kouli zářivého světla, která se vznáší kousek nad vaší hlavou. Vztáhněte po ní ruku (ukazováček) a stáhněte si ji na čelo. Vibrujte: "Atá" (ty jsi, tvoje je).

2. Nyní se ukazováčkem dotkněte prsou a představte si, jak se světlo z vašeho čela postupně spouští až do nohou. Vibrujte: "Malchut" (království).

3. Dotkněte se pravého ramene a představte si, jak se tam objeví malá kulička světla. Vibrujte: "Ve Gebura" (a Moc).

4. Dotkněte se levého ramene a také si tam představte malou kuličku světla a jak se světelný paprsek přesouvá od vašeho pravého k vašemu levému rameni. Vibrujte: "Ve Gedula" (a Sláva).

5. Teď se soustřeďte na světelný kříž, který vám sahá od hlavy až k nohám a od jednoho ramene k druhému. Upažte a pak ruce sepněte na prsou (jako při modlitbě). Vibrujte: "L' Alám, Amen" (Navěky, amen).

 

Menší zažehnávací pentagramový rituál (Lesser Banishing Pentagram Ritual - LBPR)

Zažehnávací pentagram Země

 

01. Postavte se tváří k východu a proveďte Kabalistický kříž.

02. Pravým ukazovákem (po celou dobu mějte pravou ruku nataženou) načrtněte do vzduchu před sebou zažehnávací pentagram Země (Tyto pentagramy byste si měli představit buď jako modré plameny, nebo jako bílé světlo). Zabodněte ukazovák doprostřed pentagramu a vibrujte "Jod he vav he".

03. Obraťte se k jihu (doprava) a znovu načrtněte zažehnávací pentagram Země. Opět do něj bodněte a vibrujte "Adonaj".

04. Obraťte se k západu (doprava) a znovu načrtněte pentagram. Bodněte do něj a vibrujte "Eheje".

05. Obraťte se k severu (doprava) a znovu načrtněte pentagram. Bodněte do něj a vibrujte "Agla".

06. Pořád držte paži nataženou a obraťte se zpět k jihu. Nyní natáhněte obě paže do tvaru kříže a řekněte: "Přede mnou Rafael". Představte si před sebou obraz archanděla vzduchu vystupujícího z oblak ve splývavém žluto-fialovém rouchu, nesoucího hůl s caduceem.

07. Řekněte: "Za mnou Gabriel" a představte si jak k vám vystupuje archanděl z moře, oblečený v modro-oranžové roucho s pohárem v ruce.

08. Řekněte: "Po mé pravici Michael" a představte si jak k vám přistupuje další archanděl, tentokrát má planoucí rudozelené roucho a nese meč.

09. Řekněte: "Po mé levici Uriel" a představte si jak k vám zleva přistupuje archanděl, který vychází z vegetace, oblečený v rouchu barvy citrónové, olivové, červenohnědé a černé, jenž drží klasy zralé pšenice.

10. Řekněte: "Kolem mne planou pentagramy a nade mnou září šesticípá hvězda" a představte si jak se nad vámi rozzářila šesticípá hvězda.

11. Znovu udělejte Kabalistický kříž.

pozn.: Pokud chcete tak můžete místo bodnutí do pentagramu udělat znamení projekce (viz. níže) a představte si jak skrz pentagram prozáříte modré světlo a poté učiňte znamení ticha

 

Uctění Pána Universa

01. Postavte se tváří k východu a řekněte: "Svatý jsi, pane universa!"

02. Učiňte znamení projekce a řekněte: "Svatý jsi ty, jehož příroda nestvořila!"

03. Učiňte znamení projekce a řekněte: "Svatý jsi ty, obrovský a mocný!"

04. Učiňte znamení projekce a řekněte: "Pane světla a tmy!"

05. Učiňte znamení ticha

 

Znamení ticha

Znamení vstupujícího

 

Zelator

Invokace živlu Země

K tomuto rituálu potřebujete černé roucho, černobíle pruhovanou nemyss. Na oltáři by měla být černá svíce, paténa s chlebem a solí a jeden z těchto talismanů: (všechny bíle na černém pozadí) čtverec, krychle, pečeť živlu Země, pečeť planety Země, pečeť Kozoroha, Pečeť býka, pečeť panny, číslo 10, Jméno Adonaj ha-arec v hebrejštině nebo deseticípá hvězda. Také budete potřebovat vnější hůl dvojí moci (50cm dlouhá, půl bílá, půl černá).

 

Menší invokační pentagram Země

 

01. Chvíli se uvolňujte a potom proveďte čtyřfázové dýchání (tzn. nádech, zadržet, výdech, zadržet)

02. Jděte na severovýchod a řekněte: "HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!" a černým koncem hole proveďte LBPR

03. Proneste tuto invokaci: "Nesestupuji do onoho temně skvoucího světa, v němž neustále leží zrádná hlubina a Hádes, zahalen do pochmurnosti, jenž nalézá potěšení v nesrozumitelných obrazech, propastný, spletitý, černá, věčně se valící propast, navěky sezdán s tělem bez světelnosti, beztvarý a prázdný."

04. Přejděte po směru hodinových ručiček na východ. Bílým koncem hole nakreslete do vzduchu před sebe menší invokační pentagram a zabodněte do jeho středu hůl. Vibrujte "Agla".

05. Poté toto provedtě na jihu, na západě a na severu. Pořád stejně.

06. Na severu řekněte: "V božském jménu Adonaj ha-arec otevírám tento chrám v živlu zemském. Nechť archanděl Uriel vlídně pohlédne na tento obřad! Nechť nás doprovází také anděl Forlach a vládce Cherub. Získal jsem přístup do tohoto chrámu pomocí odznaku hermetického kříže. Vyslyšte mě! Jsem ten kdo získal mystický titul Periclinus de Faustis a symbol Arec. Jako poutník v poušti, volám mocnosti Země, aby byly svědky mého duchovního usilování. Dejte mi poznání zemského živlu a aktivní říše, ať dosáhnu většího porozumění skrytým věcem. a tím postoupím dál ve Velkém díle."

07. Obejděte chrám třikrát dokola (ve směru hodinových ručiček) a na východě vždy pozdravte znamením projekce a následným znamením ticha (viz. výše).

08. Proveďte Ucťení Pána universa (viz. výše).

09. Přejděte na sever a učiňte znamení zelatorů (napnutou pravou ruku dejte před sebe tak, aby vaše prsty byli kousek nad hlavou (ruku musí být svisle, ne vodorovně a lá Hitler) a odříkejte modlitbu Gnómů: "Ó, neviditelný králi, jenž vzav si Zemi jako základ, vymlel jsi v ní hlubiny, abys je naplnil svou všemohoucí silou. Ty, jehož jméno oblouky světa. Ty, jenž dáváš sedmi kovům protékat žilami skal, Králi sedmi světel, Ty jenž odměňuješ dělníky pod zemí, veď nás do žádoucího vzduchu a do říše jasu. Bdíme a pracujeme bez přestání a doufáme při dvanácti kamenech Svatého města, při zakopaných talismanech, při magnetické ose, která prochází středem Země, ó, Pane, ó, Pane, ó, Pane! Měj slitování s těmi kdo trpí. Rozšiř svoje srdce, rozvaž nám mysl a pozvedni ji, pozvedni naši přirozenost. Ó, stabilito a pohybe! Ó, tmo zahalená skvělostí! Ó, dni oděný nocí! Ó, mistře, který nikdy neodpíráš mzdu svým dělníkům! Ó, stříbrná běli, ó, zlatý jase! Ó, koruno živého a harmonického diamantu! Ty, jenž nosíš nebe na svém prstu jako safírový prsten! TY, jenž skrýváš pod zemí, v království drahokamů, úžasné semeno hvězd. Žij, panuj a na věky rozděluj poklady, jejichž strážci jsi nás učinil."

10. Opět učiňte znamení zelatorů (viz. výše).

11. Přejděte na západní stranu oltáře a bílým koncem hole proveďte nad solí a chlebem menší invokační pentagram. Poté hůl odložte.

12. Pojezte chléb a sůl. Při tom se případně můžete věnovat meditaci nad talismany.

13. Obejděte chrám proti směru hodinových ručiček.

14. Na východě řekněte: "Propouštím nyní všechny duchy, které mohl tento obřad uvěznit. Odejděte v pokoji do svých příbytků a sídlišť. Jděte s požehnáním Adonaj ha-arec!"

15. Černým koncem hole proveďte LBPR.

16. Řekněte: "Nyní prohlašuji tento chrám za řádně uzavřený. Budiž tak."

 

Theoricus

Invokace vzdušného živlu

K tomuto rituálu je potřeba: černé roucho, černobíle pruhovaná nemyss a vnější hůl dvojí moci (50cm dlouhá, půl bílá, půl černá). Na oltáři má být žlutá svíce, růže a jeden nebo více z těchto talismanů: (fialové a žluté) pečeť živlu Vzduch, pečeť Luny,pečeť Vah, pečeť Vodnáře, pečeť Blíženců.

 

Menší invokační pentagram Vzduchu

 

01. Uvolněte se a proveďte čtyř fázové dýchání.

02. Jděte na severovýchod a řekněte: "HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!" a černým koncem hole proveďte LBPR.

03. Proneste následující invokaci: "Existuje takový Oheň, který se šíří nápory vzduchu. Neboli je to Oheň bez tvaru a pochází z něho podoba Hlasu. Je to také záblesk světla, mohutného, točícího se, vířícího, nahlas křičeného."

04. Na východě nakreslete bílým koncem hole menší invokační pentagram. Zabodněte do jeho středu hůl a vibrujte "Jod he vav he!"

05. To samí proveďte na jih, na západ a na sever.

06. Vraťte se na východ a řekněte: "V božském jménu Šadaj el Chaj otvírám tento chrám v živlu Vzduch. Kéž archanděl Rafael shlédne milostivě na tento obřad! Kéž je přítomen rovněž anděl Chassan a vládce Aral! Získal jsem přístup do tohoto chrámu prostřednictvím Hermovy pečetě. Slyšte mne! Jsem ten kdo dostal mystický titul Poraios de rejectis a symbol Ruach. Byl jsem přiveden ze středu zavržených. Jako pán / paní 32. stezky vzývám síly Vzduchu, aby dosvědčily mé duchovní úsilí. Darujte mi poznání vzdušného živlu a astrální říše, abych mohl dosáhnout většího porozumění skrytému, a tak pokročil ve Velkém díle."

07. Obejděte chrám třikrát ve směru hodinových ručiček. Na východě pokaždé pozdravte znamením projekce a následným znamením ticha.

08. Jděte na západ a postavte se čelem k východu. Proveďte Uctění Pána Universa.

09. Jděte na východ a proveďte znamení theorica (zvedněte ruce podél těla, lokty ohněte v pravém úhlu (ruce směřují nahoru) a dlaně vytočte směrem nahoru (jako byste něco podpírali)) a odříkejte modlitbu Sylf: "Duchu života! Duchu moudrosti! Ty, jehož dech dává i bere podobu všemu, co je; před Tebou je život všech bytostí pouhý stín, který se mění, a pára, která pomíjí; Ty, který čníš nad oblaka a kráčíš na křídlech větru. Ty, jenž vydechneš a nekonečný prostor se zalidní; Ty, jenž se nadechneš, a vše, co z Tebe vzešlo, se do Tebe vrací! Chválíme Tě a žehnáme TI v Neměnné říši stvořeného světa, stínů, odrazů a obrazů -. A mys se snažíme bez ustání o Tvou neměnnou a nepomíjející skvělost. Kéž paprsek tvé inteligence a teplo tvé lásky pronikne i k nám! Potom to, co je nestálé, bude pevné; stín bude tělem; Duch Vzduchu bude duší; sen bude myšlenkou. Již nebudeme smeteni bouří, nýbrž se budeme držet uzdy tvých okřídlených ořů svítání. A poručíme večernímu vánku, aby nás donesl až k Tobě. Ó, Duchu duchů! Věčná Duše duší! Nepomíjející duchu života! Tvůrčí vzdechu! Ústa, která vydechujete a vdechujete život všech bytostí, přílivu a odlivu svého věčného slova, jež je božským oceánem pohybu a pravdy!"

10. Opět proveďte znamení theorica (viz. výše).

11. Přejděte na východní stranu oltáře a bílým koncem hůlky nakreslete nad růží menší invokační pentagram. Poté hůl odložte.

12. Vdechujte vůni růže. Při tom můžete meditovat nad emblémy talismanů.

13. Obejděte chrám proti směru hodinových ručiček.

14. Na východě řekněte: "Propouštím nyní všechny duchy, které mohl tento obřad uvěznit. Odejděte v pokoji do svých příbytků a sídlišť. Jděte s požehnáním Šadaj el Chaj!"

15. Černým koncem hole proveďte LBPR.

16. Řekněte: "Nyní prohlašuji tento chrám za řádně uzavřený."

 

Practicus

Invokace vodního živlu

K tomuto rituálu je potřeba: černé roucho, černobíle pruhovaná nemyss a vnější hůl dvojí moci (50cm dlouhá, půl bílá, půl černá). Na oltáři má být modrá svíce, pohár vína a jeden nebo více z těchto talismanů: (fialové a žluté) pečeť živlu Voda, pečeť Merkura, pečeť Raka , pečeť Štíra, pečeť Ryb.

 

Menší invokační pentagram Vody

 

01. Uvolněte se a proveďte čtyř fázové dýchání.

02. Jděte na severovýchod a řekněte: "HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!" a černým koncem hole proveďte LBPR.

03. Proneste následující invokaci: "Proto tedy kněz, který vládne nad působením Ohně, musí nejprve provést pokropení očistnými Vodami hlasitě zvučícího moře."

04. Na východě nakreslete bílým koncem hole menší invokační invokační pentagram. Zabodněte do jeho středu hůl a vibrujte "Ehejeh!"

05. To samí proveďte na jih, na západ a na sever.

06. Vraťte se na východ a řekněte: "V božském jménu Elohim Cva'ot otvírám tento chrám v živlu Vody. Kéž archanděl Gabriel shlédne milostivě na tento obřad! Kéž je přítomen rovněž anděl Thaliahad a vládce Tarsis! Získal jsem přístup do tohoto chrámu prostřednictvím znamení stolistova poháru. Slyšte mne! Jsem ten kdo dostal mystický titul Monocris de astrisa symbol Majim. Jako Hvězdný jednorožec vyvolávám síly Vody, aby dosvědčily mojí duchovní snahu. Darujte mi poznání vodního živlu a tvořivé oblasti, abych mohl dosáhnout většího porozumění skrytému, a tak pokročil ve Velkém díle."

07. Obejděte chrám třikrát ve směru hodinových ručiček. Na východě pokaždé pozdravte znamením projekce a následným znamením ticha.

08. Jděte na západ a postavte se čelem k východu. Proveďte Uctění Pána universa.

09. Jděte na východ a proveďte znamení practica (spojte před svým srdcem špičky palce na levé ruce s placem na pravé a špičky ukazováku na levé ruce s ukazovákem na pravé (všechny prsty jsou při tom napnuty) vznikne tak mezi prsty jakýsi kosočtverec) a odříkejte modlitbu Undin: "Strašný Králi moře, ty, který držíš klíče od nebeských proudů a který zamykáš podzemní Vody v jeskynních prohlubních Země. Králi záplav a jarních dešťů. TY, který otvíráš prameny řek a studánek; Ty, který přikazuješ vláze, která je svým způsobem krví Země a stává se mízou rostlin. Vzýváme tě a voláme tě. Promluv k nám, svým pohyblivým a proměnlivým stvořením ve veliké bouři, a my se budeme před tebou třást. Promluv k nám také v zurčení křišťálově průzračných Vod a mys se roztoužíme po tvé lásce. Ó, nesmrtelnosti! V níž se všechny řeky Bytí chtějí rozpustit - jež se obnovují stále znovu v tobě! Oceáne nekonečné dokonalosti! Ó, výšino, jež se odráží v hlubině! Ó, hlubino, jež se zdviháš do výše! Uveď nás do pravého života skrze pochopení, skrze lásku! Veď nás k nesmrtelnosti skrze oběť, již smíme být shledáni hodni věnovat Ti jednoho dne - oběť Vody, Krve a Slz na odpuštění hříchů! Amen."

10. Opět proveďte znamení theorica (viz. výše).

11. Přejděte na východní stranu oltáře a bílým koncem hůlky nakreslete nad pohárem vína menší invokační pentagram. Poté hůl odložte.

12. Napijte se vína. Při tom můžete meditovat nad emblémy talismanů.

13. Obejděte chrám proti směru hodinových ručiček.

14. Na východě řekněte: "Propouštím nyní všechny duchy, které mohl tento obřad uvěznit. Odejděte v pokoji do svých příbytků a sídlišť. Jděte s požehnáním Elohim Cva' ot!"

15. Černým koncem hole proveďte LBPR.

16. Řekněte: "Nyní prohlašuji tento chrám za řádně uzavřený"

 

Philosophus

Invokace živlu Oheň

K tomuto rituálu potřebujete černé roucho, černobíle pruhovanou nemyss a vnější hůl dvojí moci (50cm dlouhá, půl bílá, půl černá). Na oltáři by měla být červená svíce a jeden z těchto talismanů: (všechny zeleně na červeném pozadí) pečeť živlu Oheň, pečeť Venuše, pečeť Berana, Pečeť Lva, pečeť Střelce.

 

Menší invokační pentagram Ohně

 

01. Chvíli se uvolňujte a potom proveďte čtyřfázové dýchání (tzn. nádech, zadržet, výdech, zadržet)

02. Jděte na severovýchod a řekněte: "HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!" a černým koncem hole proveďte LBPR

03. Proneste tuto invokaci: "Když byly nakonec zažehnány všechny přízraky, spatříš svatý a beztvarý Oheň, ten Oheň, jenž se míhá a blýská ve skrytých hlubinách vesmíru. Slyš hlas Ohně!"

04. Přejděte po směru hodinových ručiček na východ. Bílým koncem hole nakreslete do vzduchu před sebe menší invokační pentagram a zabodněte do jeho středu hůl. Vibrujte "Adonaj".

05. Poté toto provedtě na jihu, na západě a na severu. Pořád stejně.

06. Na severu řekněte: "V božském jménu Adonaj Cva'ot otevírám tento chrám v živlu Ohně. Nechť archanděl Michaell vlídně pohlédne na tento obřad! Nechť nás doprovází také anděl Ariel a vládce Seraf. Získal jsem přístup do tohoto chrámu pomocí kříže hegemonovy pečetě. Vyslyšte mě! Jsem ten kdo získal mystický titul Pharos illuminans a symbol Aš a Frat. Jako Osvěcující věž Světla vyvolávám síly Ohně, aby dosvědčili mou duchovní snahu. Dejte mi poznání ohnivého živlu a božské oblasti, ať dosáhnu většího porozumění skrytým věcem. a tím postoupím dál ve Velkém díle."

07. Obejděte chrám třikrát dokola (ve směru hodinových ručiček) a na východě vždy pozdravte znamením projekce a následným znamením ticha (viz. výše).

08. Proveďte Ucťení Pána universa (viz. výše).

09. Přejděte na jih a učiňte znamení philosopha (spojte palce a ukazováčky (stejně jako u znamení practica), zvedněte takto spojené ruce as do úrovně čela (můžete trochu víc) a vytočte dlaně směrem od sebe) a odříkejte modlitbu Salamandrů: "Nesmrtelný, věčný, nevystižitelný a nestvořený Otče veškerenstva, jejž nese vůz světů, které se věčně otáčí v nepřetržitém pohybu. Vládče nad éterickou nesmírností, kde se tyčí trůn Tvé Moci, z jehož vrcholku vidí Tvé Oči vše a vše slyší Tvé ryzí a svaté Uši - pomoz nám, svým dětem, které sis zamiloval od okamžiku zrodu Eónů času! Tvá Vznešenost, zlatá, nesmírná a věčná, září nad hvězdným nebem. Ty jsi nad ně vyvýšen. O planoucí Ohni, osvěcuješ vše svou nesnesitelnou Slávou tam, odkud planou nepřetržité proudy Nádhery, jíž se sytí Tvůj nekonečný Duch. Tento nekonečný Duch živí vše a vytváří onen nevyčerpatelný Poklad plození, který Tě stále obklopuje - plný nesčetných forem, jimiž jsi jej plnil od Počátku. Z tohoto Ducha postavili oni nejsvětější králové, kteří jsou kolem Tvého trůnu a kteří tvoří Tvůj Dvůr. Univerzální Otče, Jeden Jediný! Otče nesmrtelných i smrtelníků. Stvořil jsi především síly podobné Tvé věčné myšlence a Tvé úctyhodné esenci. Ustanovils je nad anděly, kteří oznamují Tvou vůli světu. Nakonec jsi stvořil nás jako třetí Řád v naší živlové říši. Naším nepřetržitým úkolem je chválit a ctít Tvá přání: bez přestání hoříme věčnou touhou po Tobě, Otče! Ó, Matko Matek! Archetype věčného mateřství a lásky! Ó, Synu, Květe mezi všemi syny! Formo všech forem! Duše, Duchu, Harmonie a číslice všech věcí! Amen."

10. Opět učiňte znamení philosopha (viz. výše).

11. Přejděte na západní stranu oltáře a bílým koncem hole proveďte nad červenou svící menší invokační pentagram. Poté hůl odložte.

12. Vnímejte teplo, které vydává plamen. Při tom se případně můžete věnovat meditaci nad talismany.

13. Obejděte chrám proti směru hodinových ručiček.

14. Na východě řekněte: "Propouštím nyní všechny duchy, které mohl tento obřad uvěznit. Odejděte v pokoji do svých příbytků a sídlišť. Jděte s požehnáním JHVH Cva' ot!"

15. Černým koncem hole proveďte LBPR.

16. Řekněte: "Nyní prohlašuji tento chrám za řádně uzavřený."

 

Adeptus Minor

Střední Sloup

(Pozn. Střední Sloup není v pravém slova smyslu rituál, ale spíš meditace)

01. (Cvičte vestoje, vsedě nebo v leže). Několik minut relaxujte. Pak si nad hlavou představte kouli z bílého světla (Kether). Několikrát vibrujte "Ehejeh."

02. Představte si jak světelný paprsek sestupuje z koule nad vaší hlavou k vašemu krku (v místě kde máte vaz) a vytvoří tam další světelnou kouli (Daat). Několikrát vibrujte "JHVH Elohim."

03. Představte si jak světelný paprsek sestupuje z koule ve vašem krku k vašemu srdci a vytvoří tam další světelnou kouli (Tiferet). Několikrát vibrujte "JHVH Eloah va-Daat."

04. Představte si jak světelný paprsek sestupuje z koule u vašeho srdce do oblasti genitálii a vytvoří tam další světelnou kouli (Jesod). Několikrát vibrujte "Šadaj el Chaj."

05. Představte si jak světelný paprsek sestupuje od vašich genitálii k vašim chodidlům a vytvoří tam další světelnou kouli (Malchut). Několikrát vibrujte "Adonaj ha-arec."

06. Nyní si představte celý střední pilíř a nechte v něm kroužit světlo rytmicky s vaším dechem.

07. Stále rytmicky dýchejte. Při tom jsi představte jak paprsek světla začne stou pat od Malchut ke Kether. Jakmile dosáhne Kether představte si spršku světla, která postupuje zevně opět do Malchut.

08. Nakonec soustřeďte světlo v Tiferet (v místě rovnováhy).

09. Střední Sloup můžete zakončit Kabalistickým křížem.

 

Menší zažehnávací rituál hexagramu (Lesser Banishing Hexagram Ritual - LBHR)

Hexagram Ohně Hexagram Země Hexagram Vzduchu Hexagram Vody

 

01. Postavte se směrem na východ a proveďte Kabalistický kříž.

02. Pravým ukazovákem nakreslete před sebe zažehnávací hexagram Ohně. Bodněte do středu obrazce a vibrujte "Ararita".

03. Jděte na jih a nakreslete před sebe zažehnávací hexagram Země. Bodněte do jeho středu a vibrujte "Arartta".

04. Jděte na západ a nakreslete před sebe zažehnávací hexagram Vzduchu. Bodněte do jeho středu a vibrujte "Arartta".

05. Jděte na sever a nakreslete před sebe zažehnávací hexagram Vody. Bodněte do jeho středu a vibrujte "Arartta".

06. Jděte zpět na východ a proveďte Analýzu klíčového slova (takto se provádí v LBHR):

a) Rozpažte do tvaru Tau kříže.

b) Řekněte (velmi procítěně): "I.N.R.I." (vyslovit jako: jod, nun, reš, jod,) a při tom je kreslete do vzduchu před sebou (zprava do leva)

c) Řekněte: "Virgo, Isis, mocná Matka, Štír, Apofys, Ničitel, Slunce, Osiris, Zabitý a Vzkříšený, Isis, Apofys, Osiris." a při tom pomalu zvedejte paže nahoru.

d) Vibrujte "IAO".

e) Postavte se s ruka rozpaženýma (Tau kříž) a řekněte: "Znamení zabitého Osirida."

f) Pravou ruku zvedněte nahoru (levá zůstane tak jak je - horizontálně, dlaně jsou směrem od vás)) a řekněte: "L, znamení truchlící Isis."

g) Zvedněte obě ruce nad hlavu, aby tvořili písmeno V (dlaně stále směrem od vás), zakloňte hlavu a řekněte: "V, znamení Tyfóna a Apofyse."

h) Překřižte paže na prsou (pravá vespod, dlaně k vám), skloňte hlavu a řekněte: "X, znamení vzkříšeného Osirida."

i) Řekněte (mocně a každé písmeno zvlášť): "L. V. X."

j) Řekněte: "Lux."

k) Stále mějte paže překřížené na prsou a řekněte: " Světlo..."

l) Nyní rozpažte (Tau kříž) a zase vraťte paže do původní polohy. Řekněte: "... kříže."

 

Otevírání strážních věží

Menší invokační pentagram Země Menší invokační pentagram Vzduchu
Menší invokační pentagram Vody Menší invokační pentagram Ohně
Invokace pasivního Ducha Invokace aktivního Ducha

 

K tomuto rituálu jsou potřeba živlové tabulky a živlové "zbraně" (hůl, dýka, kalich, pantakl). K provádění LBPR a LBHR se může použít dýka, meč nebo vnější hůl dvojí moci.

 

01. Pětkrát klepněte a jděte na severovýchod, kde řekněte: "HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!"

02. Přesuňte se na východ a proveďte LBPR a LBHR.

03. Přistupte k jižní straně oltář a vezměte hůl Ohně. Otočte se směrem k živlové tabulce Ohně, která je na jihu a třikrát nad ní holí mávněte.

04. Pak zvedněte hůl nad hlavu a obejděte místnost po směru hodinových ručiček. Při tom říkejte: "Když byly nakonec zažehnány všechny přízraky, spatříš svatý a beztvarý Oheň, ten Oheň, jenž se míhá a blýská ve skrytých hlubinách vesmíru. Slyš hlas Ohně!."

05. Jakmile se opět vrátíte na jih, znovu třikrát mávněte nad živlovou tabulkou ohně.

06. Před tabulkou nakreslete holí do vzduchu velký kruh (představujte si, že je ze zářivě bílého světla). Do tohoto kruhu nakreslete invokační pentagram Ducha (bílý, planoucí). Vibrujte "BITOM".

07. Do středu obrazce nakreslete sigilium Ducha (jasně bílé světlo). Vibrujte "Ehejeh".

08. Proveďte znamení LVX (viz. výše).

09. Nakreslete další kruh a do něj invokační pentagram Ohně. Vibrujte: "OIP TEAA PEDOCE."

10. Do středu pentagramu nakreslete pečeť Lva (červenou). Vibrujte: "Elohim."

11. Položte hůl a dejte znamení philosopha (spojte palce a ukazováčky (stejně jako u znamení practica), zvedněte takto spojené ruce as do úrovně čela (můžete trochu víc) a vytočte dlaně směrem od sebe). Řekněte: "Ve jménech a písmenech Velkého jižního čtyřúhelníku vás volám, andělé strážní věže jihu."

12. Uchopte pohár Vody a otočte se směrem na západ. Mávněte pohárem třikrát nad tabulkou Vody. Zvedněte pohár nad hlavu a obejděte místnost po směru hodinových ručiček. Při tom říkejte: "Proto tedy kněz, který vládne nad působením Ohně, musí nejprve provést pokropení očistnými Vodami hlasitě zvučícího moře."

13. Vraťte se zpět na západ a opět třikrát mávněte pohárem před tabulkou.

14. Před tabulkou nakreslete kruh z bílého světla. Do tohoto kruhu nakreslete invokační pentagram Ducha. Vibrujte: "HKOMA".

15.Do středu obrazce nakreslete sigilium Ducha (jasně bílé světlo). Vibrujte "Agla".

16. Proveďte znamení LVX (viz. výše).

17. Nakreslete další kruh a do něj invokační pentagram Vody. Vibrujte: "EMPEH ARSEL GAIOL."

18. Do středu pentagramu nakreslete pečeť Orla (hlavu orla modrou barvou). Vibrujte: "Alef Lamed, AL."

19. Postavte pohár a dejte znamení practica (spojte před svým srdcem špičky palce na levé ruce s placem na pravé a špičky ukazováku na levé ruce s ukazovákem na pravé (všechny prsty jsou při tom napnuty) vznikne tak mezi prsty jakýsi kosočtverec). Řekněte: "Ve jménech a písmenech Velkého západního čtyřúhelníku vás volám, andělé strážní věže západu."

20. Jděte po směru hodinových ručiček na východní stranu oltáře a vezměte do ruky dýku Vzduchu. Obraťte se směrem na východ a třikrát s dýkou mávněte nad tabulkou Vzduchu. Zvedněte dýku nad hlavu a obejděte místnost po směru hodinových ručiček. Při tom říkejte: "Existuje takový Oheň, který se šíří nápory vzduchu. Neboli je to Oheň bez tvaru a pochází z něho podoba Hlasu. Je to také záblesk světla, mohutného, točícího se, vířícího, nahlas křičeného."

21. Vraťte se zpět na západ a opět třikrát mávněte dýkou před tabulkou.

22. Před tabulkou nakreslete kruh z bílého světla. Do tohoto kruhu nakreslete bílý invokační pentagram Ducha. Vibrujte: "EXARP".

23. Do středu obrazce nakreslete sigilium Ducha (jasně bílé světlo). Vibrujte "Ehejeh".

24. Proveďte znamení LVX (viz. výše).

25. Nakreslete další kruh a do něj invokační pentagram Vzduchu. Vibrujte: "ORO IBAH AOZPI."

26. Do středu pentagramu nakreslete pečeť Vodnáře (žlutou barvou). Vibrujte: "JHVH."

27. Položte dýku a dejte znamení theorica (zvedněte ruce podél těla, lokty ohněte v pravém úhlu (ruce směřují nahoru) a dlaně vytočte směrem nahoru (jako byste něco podpírali)). Řekněte: "Ve jménech a písmenech Velkého východního čtyřúhelníku vás volám, andělé strážní věže východu."

28. Jděte po směru hodinových ručiček na severní stranu oltáře a vezměte do ruky pantakl Země. Obraťte se směrem na sever a třikrát s pantaklem mávněte nad tabulkou Země. Zvedněte pantakl nad hlavu a obejděte místnost po směru hodinových ručiček. Při tom říkejte: "Nesestupuji do onoho temně skvoucího světa, v němž neustále leží zrádná hlubina a Hádes, zahalen do pochmurnosti, jenž nalézá potěšení v nesrozumitelných obrazech, propastný, spletitý, černá, věčně se valící propast, navěky sezdán s tělem bez světelnosti, beztvarý a prázdný."

29. Vraťte se zpět na sever a opět třikrát mávněte pantaklem před tabulkou.

30. Před tabulkou nakreslete kruh z bílého světla. Do tohoto kruhu nakreslete bílý invokační pentagram Ducha. Vibrujte: "NANTA".

31. Do středu obrazce nakreslete sigilium Ducha (jasně bílé světlo). Vibrujte "Agla".

32. Proveďte znamení LVX (viz. výše).

33. Nakreslete další kruh a do něj invokační pentagram Země. Vibrujte: "EMOR DIAL HEKTEGA."

34. Do středu pentagramu nakreslete pečeť Býka (černou barvou). Vibrujte: "Adonaj."

35. Položte pantakl a dejte znamení zelatora (napnutou pravou ruku dejte před sebe tak, aby vaše prsty byli kousek nad hlavou (ruku musí být svisle, opět ne vodorovně a lá Hitler). Řekněte: "Ve jménech a písmenech Velkého severního čtyřúhelníku vás volám, andělé strážní věže severu."

36. Jděte po směru hodinových ručiček na západní stranu oltáře a otočte se směrem na východ.

37. Nad tabulkou sjednocení nakreslete kruh. Poté nakreslete bílý invokační pentagram Ducha a na něj bílý invokační pentagram aktivního Ducha. Vibrujte: "EXARP EHEJEH. HKOMA AGLA. BITOM EHEJEH."

38. Řekněte: "Ve jménech a písmenech mystické tabulky sjednocení vás volám, božské síly Ducha života."

39. Nyní dejte ruce k sobě (zhruba ve výší prsou). Udělejte krok a při něm je dejte od sebe (jakoby jste rozhrnovali závěs). Představte si jak rozhrnujte Závěs.

40. Zůstaňte stále na západní straně oltáře a řekněte: "OL SONUF VAORSAGI GOHO JAD BALATA. ELEXARPEH. COMANANU. TABITOM. ZODAKARA, EKE ZODAKARE OD ZODAMERANU. ODO KIKLE QAA PIAPE PIAMOEL OD VEOAN."

41. Řekněte: "Volám vás, andělé nebeských sfér, již přebýváte v neviditelnu. Jste strážci bran univerza, buďtež také strážci této mystické sféry. Daleko držte zlo i nevyrovnanost. Posilujte a inspirujte mne, abych mohl zachovat bez poskvrny tento příbytek mysterií věčných bohů. Nechť je má sféra čistá a svatá, abych do ní mohl vstupovat a podílet se na tajemstvích Božího Světla."

42. Po směru hodinových ručiček přejděte na severovýchod a řekněte: "Viditelné slunce dává Světlo Zemi. Nechť tedy v této síni vytvořím vír, aby sem mohlo shůry svítit neviditelné Slunce Ducha."

43. Třikrát obejděte chrám po směru hodinových ručiček. Když půjdete kolem východu pozdravte znamením projekce a následným znamením ticha.

44. Pak jděte na západní stranu oltáře a otočte se směrem na východ. Proveďte Uctění Pána Univerza.

45. Teď mi měla následovat buď meditace nebo nějaký chystaný rituál. Po něm by mělo následovat Uzavření strážních věží.

 

Uzavření strážních věží

01. Třikrát obejděte chrám po směru hodinových ručiček. Když půjdete kolem východu pozdravte znamením projekce a následným znamením ticha. Vnímejte jak se energie, která se nashromáždila během obřadu, začíná ztrácet.

02. Zažehnejte všechny tabulky pomocí odpovídajících pentagramů (Zažehnávací pentagramy se kreslí proti směru hodinových ručiček a vždy začínáte na tom vrcholu, který je v invokačním druhý v pořadí) a odpovídajících zabraní.

03. Proveďte LBPR a LBHR.

04. Řekněte: "Propouštím nyní všechny duchy, které mohl tento obřad uvěznit. Odejděte v pokoji do svých příbytků a sídlišť. Jděte s požehnáním Jehošua Jehovaša!"

05. Pětkrát zaklepejte.

06. Řekněte: "Nyní prohlašuji tento chrám za řádně uzavřený."