GRIMOÁR

Zde naleznete několik středověkých kouzel. Jejich praktikování vám mohu vřele nedoporučit, protože jsou většinou nefunkční a hlavně jsou trochu „zvláštní“. Umístil jsem je sem hlavně pro zajímavost. Většina z nich pochází z knih Černý Drak (od neznámého autora, nakladatelství Trigon) a Základy praktické magie (Papus, nakladatelství Volvox Globator 2001).

 

Abychom byli na cestě šťastni

Noste u sebe vrbinu a artemiku.

 

Zkrotit příliš bujného koně

Vložte mu do uší malý kulatý křemenitý oblázek; ani sebou nehne.

 

Proti otráveným ranám

Dejte na ránu šťávu z kdoule, vytáhne jed.

 

Zahojit hluboké a smrtelné rány

Vezměte rostlinu Vine a purvinea i s kořínky, máčejte to ve víně a dejte raněnému několik dní po sobě pít; je-li v ráně dřevo, železo nebo cokoliv jiného, vše vyjde a raněný se uzdraví bez jiného léku.

 

Dozvědět se, zda se nemocný uzdraví, nebo zemře

Vezměte trochu slaniny, potřete jí chodidlo nemocného a dejte ji sežrat psu: pozře-li ji, je to znamení zdraví; nesežere-li, je to znamení smrti.

 

Jak lze komukoliv přivolati utrpení

Tuto práci konejte na lačný žaludek, poslední pátek v měsíci. Vezměte kousek slaniny veliký jako vejce a probodejte jej špendlíky (asi třicet, nepočítejte je však), říkajíce krásná slova: "Jednou vassis atatlos" atd. Slaninu vložte mezi ramena posvěceného kříže a vše zahrabte do nevzdělané půdy.

 

Když žena pracuje k porodu

K vyhnání lůžka nebo mrtvého dítěte z těla dejte ženě sníst dva kusy kořene bílé lilie, nebo jí dejte vypít vodu, v níž byla uvařena dvě celá vejce. Lék je neomylný.

 

Zastavit krev

Držte v ruce rostlinu zvanou "pastuší tobolka“; ženy ať si ji pověsí na krk. Pravý orientálský tyrkys má týž účinek.

 

Vyléčit ušní nemoc

Vezměte malou cibuli a nechte ji dobře upéci v popelu; vezměte velmi jemné plátno a trochu nesoleného másla, dejte máslo s cibulí do plátna a vložte do nemocného ucha tak teplé, jak je možné snést. Ponechte to v uchu jednu minutu. Jisté a vyzkoušené.

 

Kuří oka

Vezměte vnitřek fíku a vložte na kuří oko kousek stejně veliký, jako je toto, a noste na něm několik dnů. Kuří oko zmizí.

 

Proti bolení zubů

Vezměte do dlaně trochu kořalky a vsrkejte nosní dírkou na té straně, kde bolí zub.

 

Jak ozdravíme uhranutá zvířata

Vezměte něco soli, více nebo méně, dle počtu uhranutých zvířat. Proneste nad ní tato slova: "Hergo Gomet hunc Gueridans sesserant deliberant amci." Opište tři kruhy počínaje od východu a sledujíce směr slunce. Zvířata mějte před sebou a házejte na ně štipec soli, říkajíce táž slova.

 

Zahnat koliku

Pijte arabskou gumu s mlékem.

 

Lék na spáleniny

1 lžička dobrého octa, 12 lžiček vody. Dobře protřepejte a přidejte španělskou běl v prášku, aby se utvo­řil amalgám hustoty asi husté smetany; rozetřete na plátno a přiložte na ránu.

 

Proti padání dobytka

Vezměte houby nebo žlutavé výrůstky, které rostou u lip, dejte je do vody, kterou napájíte svůj dobytek. Jsou-li zvířata stižena nakažlivou nemocí, utlučte trochu na prášek a dejte jim ho do pití.

 

Poznat, která zvířata pojdou a která zůstanou naživu

Pozorujte, že zvířata, která se narodí, když nesvítí měsíc, tedy 3-4 dny před novým měsícem a 3-4 dny po něm, do roka zajdou. Tato prodejte (!); ostatní je možné dobře vychovat.

 

Aby včely neštípaly

Vezměte tři listy nazvané plantago amita a držte je v ústech, když jdete ke včelám.

 

Aby stromy nesly brzy ovoce

Je třeba je štěpovat 3-4 dny před novým měsícem.

 

Aby se děvče smálo

Vložte tři malé černé boby mezi jednotlivé prsty pravé ruky, položte na tělo na své srdce, přitáhněte pohled osoby a řekněte: "Ego ago et superago et consummatum est." Jinak. Tři bílé boby. Řekněte: "Ebe, Mebe, Matristope."

 

Abychom nebyli raněni ve válce

Napište na zinkovou desku tato slova: "Vizte meč Adonaye a Gedeona." Tato deska má být vyřezána ve tvaru hvězdy se sedmi paprsky. Okuřte ji kadidlem a vložte do jablka svého meče. Zraníte všechny své soky, i kdyby byli obrněni.

 

Počišťovací voda

Pijte na lačný žaludek vodu, ve které bylo hašeno železo žhavé do červena. Říkejte nad vodou (aby dech vnikal do vody): "Skrze Adonaye ať se v tobě uhasí vášeň a vzbouřené city, jako se v této vodě uhasilo teplo tohoto železa." (Pětkrát.)

 

Chce-li muž vidět ve snu obraz ženy, se kterou se ožení

Mějte na prášek utlučený korál, prášek z magnetovce, krev z bílého holuba; ze všeho udělejte trošku těsta, které zabalíte do modré hedvábné látky a vložíte do velkého fíku Pověsíte si to na krk, pod polštář si vložíte ratolest myrty a říkáte tuto modlitbu: "Kyrie clementissime, qui Abraham servo tuo dedisti uxorem et filio eius obedientissimo per admirable signum indicasti Rebeccam uxorem, indica mihi servo tuo quam nupturus sim uxorem, per mysterium tuoru Spirituum Baalibeth, Assaibi, Abumostith. Amen." Ráno je nutno si vzpomenou na obraz, který jste ve snu viděli.

 

Proti bolestem hlavy

Na olivová lístek napiš "Athena" a pak si tento lístek ovaž kolem hlavy.

 

Proti střelné zbrani

Na papír napiš: "Armisari farisi restingo". Tento papír pak spolkni. Tato slova opakuj v nebezpečí.

 

Jak přinutíme osobu, která nám škodí, aby k nám přišla

Srdce mrtvého zvířete položte na úplně čistou misku. Pečujte o to, abyste se nezranili. Připravte si 9 hlohových trnů a postupujte následovně: Probodněte srdce jedním z vašich trnů řkouce: "Adibaga, Sabaoth, Adonay, contra ratu prisons pererunt fini unio paracle gossum." Vezměte dva z trnů a bodněte je do srdce se slovy: "Qui fussum mediator agros gaviol valax." Zabodávajíce dva následující trny říkejte: "Landa zazar valoi sator salu xio paracle gossum." Zabodnete jiné dva, proslovíte: "Mortus cum fice sunt et per flagellationen Domini Nostri Jesu Christi." Konečně protkněte srdce posledními dvěma trny: "Avir, sunt paracletur stator verbonum offisum fidando." Pokračujte volajíce: "Nechť ten, kdo mi škodí mne ihned vyhledá i kdyby mu moře stálo v cestě!" Probodněte při posledních slovech srdce hřebem. Nemáte-li 9 hlohových trnů, použijte hřebů. – Když bylo srdce probodeno, vložte je do malého váčku a pověste do komína tak vysoko, aby jej nebylo viděti. Nazítří vyjměte srdce z váčku a položte jej na talířek. Vytrhnuvše první trn, vrazíte jej do jiné části srdce říkajíce výše napsaná, příslušná slova. Vytáhněte další dva trny a opět je zarážejíce, proslovte příhodná slova. Tak pokračujte v nahoře naznačeném pořádku. Dávejte však bedlivý pozor, abyste trny nezapíchli do téhož místa, kde vězely před tím. Tuto práci konáme po 9 dní. Nechcete-li škůdci popřáti oddechu, konejte devítidenní pobožnost v jediném dni, v předepsaném pořádku. Když konečně zarazíte do srdce hřeb, zažehněte velký oheň. Nabodněte srdce na rožeň a upečte je na řeřavém uhlí. Škůdce přijde v krátkém čase prosit o milost. Musíte však dbáti, aby se nepřiblížil k rožni.

 

Kouzelné zrcadlo

Toto zrcadlo jest sestrojeno z dvojité vrstvy skla. Na jedné straně je ploché, na druhé vypouklé. Tato skla se nazývají malou a velkou stranou zrcadla. Používáme je k tomu, abychom poznali toho, jenž nám škodí. Počínáme si při tom takto: díváme se do zrcadla s jedné neb druhé strany, říkajíce slova uvedená při práci směřující k zlomení kouzla. Kouzelné zrcadlo obsahuje jisté síly, které hojí nemoci. Mezi jinými i revmatismus. Chceme-li je použíti v tomto směru, třeme nemocné místo buď jednou, neb druhou stranou zrcadla říkajíce: "Svatý Josefe, Svatý Jene, Svatý Jakube, uzdravte osobu N." (Třikrát.) Doporučuje se tříti nemocného jednou denně po tři dny a modliti se třikrát Otčenáš a třikrát Zdrávas. Chceme-li zhotoviti toto zrcadlo, koupíme sklo řečeného již tvaru a vyvolajíce ducha přinutíme ho, aby uznal síly obsažené, v této knize. V případě, že se jej bude chtíti dotknouti, hodíme mu je s připomínkou, aby je hodil zpět do kruhu bez pukliny a nadané řečenými silami.

 

O talismanu, jeho zhotovení a silách

V noci před svátkem Sv. Jana mezi jednou a druhou hodinou ráno, jděte na místo, kde roste divoký nebo malý barvínek. Můžete jej vypěstovati v zahradě i v květnicích. Utrhněte bez slova bylinu a odneste ji domů, dávajíce dobrý pozor, abyste se nepodívali za sebe, uslyšíte-li kroky: při této práci se nemůže operatérovi nic zlého přihoditi. Všechna zvířata prchají, když se přiblíží. Barvínek pečlivě uschovejte. S první větve, kterou ráno spatříte, utrhněte pupen, a vložte jej do kousku bílého papíru. Pak doplňte počet lístků na devět, přidejte něco kafru a vše zaviňte. Jakmile přeložíte papír, zaříkávejte a když již nebude obsah viděti, říkejte tato slova:

1. Chcete-li závitku použíti jako talismanu: "Chci, aby osoba N. dlící v (jmenuje se místo) byla zbavena všeho zla. Osobě N. po prvé vassis atatlos vesul etcremus, vergo san hergo diboliâ herbonos; po druhé vassis atd., po třetí vassis atd." Třikráte to opakujte.

2. Chcete-li se přimluviti o zlomení zla: "Pro osobu N., kterou chci zbaviti zlého kouzla, má-li je a proti takovému (takové) po prvé vassis atatlos vesul etcremus, verbo san hergo diboliâ herbonos." Opakujte třikráte.

Udělavše balíček, držte papír stále přitlačen na malé straně zrcadla, když je vše vykonáno, přiložte jej k velké straně a dejte osobě N.

1. Chce-li jej použíti jako talismanu, vezme jej pravou rukou, přežehná křížem a nosí jako škapulíř, obalený v plátně.

2. Chce-li jej použíti k uzdravování, vezme jej též pravou rukou, přežehná křížem a přišije na košili tak, aby se dotýkal nemocného místa. Tři až pět dní dávejte pozor, působí-li. Po uplynutí této doby vezměte (operatér neb nemocný) talisman, přežehnejte jej znamením kříže, hoďte do ohně a přikryjte uhlím. Potom ihned odejděte se slovy: "Nechť nás Bůh ochraňuje." Dobře si zapamatujte, že operatér může udělati talisman doma a odnésti jej v kapse k nemocnému.

 

Jak zničíme kouzlo a spatříme škůdce

Kupte hliněný hrnec a pokličku, něco kafru, balíček jehel a telecí srdce. Vše bez smlouvání. Chcete-li pracovati, dobře zataraste dveře. Vložte srdce na čistou misku a vrážejíce do něj jehly jednu po druhé, říkejte: "Proti tomu (té) - (a máte-li jméno, uveďte je), po prvé vassis atatlos vesul etcremus, verbo san hergo diboliâ herbonos, po druhé . . . po třetí . . ." Potom vložte srdce do hrnce spolu s kafrem a třemi kapkami svěcené vody; hrnec přistavte na oheň přesně o půl 12. hod. a vařte vše až do 1. hod. s půlnoci. Druhého dne zahrabte hrnec do dosud nevzdělané půdy. Chcete-li spatřiti škůdce, opakujte po celou dobu vaření výše uvedená slova, vždy asi po pěti minutách. Při tom hleďte do kouzelného zrcadla; buď s jedné nebo druhé strany: jest velmi vzácným zjevem, neuzříte-li ho ve velmi krátké době. Poznámka: Pečujte o to, abyste během práce od této se nevzdalovali, a aby nikdo neopustil dům. Je dobře dáti očarovanému talisman, než počnete pracovati. Konejte devítidenní pobožnost. To jest: opakujte po devět dní, vždy o půl 12., buď v noci nebo dopoledne, výše uvedená slova.

 

Jak zlomíme kouzlo, nebo vypovíme z domu Démony 

Dejte očarovanému talisman, nebo jej zavěste zabalený ve váčku z nového plátna do komína. Je-li osoba šílená, dejte v různých farnostech sloužiti mše a během těchto, nechť se rodina očarovaného společně modlí: "Věřím v Boha" (poté udělají tři kříže), třikrát Pater a třikrát Zdrávas. Všichni se opět třikráte pokřižují a modlí se Veni Creator (Přijď Stvořiteli). Když tak bylo učiněno, obraťte se k jihu, majíce v levé ruce nádobku se svěcenou vodou, v pravé hořící svíčku. Říkejte: "Ó, Bože Západu, ó, Bože Východu, ó, Bože Jihu, ó, bože Severu, zničím vaše síly, jakmile budu chtíti." Opakujte třikrát toto zaklínání a vykrápějte silně svěcenou vodou. Konejte devítidenní pobožnost a užívejte uvedených slov.


Jak zlomíme a vyhladíme kouzlo pomocí černého kohouta

Chyťte černého kohouta a vpravte mu na jazyk 3 kapky svěcené vody, pověste ho na sýpce a zde ho ponechte 3 dny. Po uplynutí této doby jej zahrabte do teplého hnojiště (z ovčího trusu) tak, aby vás nikdo neviděl a nemohl ho opět vytáhnouti. Škůdce upadne do nemoci a zemře v šesti měsících, nebo během roku.

 

Jak zničíme člověka

Chyťte před východem nebo západem slunce ropuchu a vpravte jí (opět před východem nebo západem slunce), do tlamy kousek kafru s vřeténkem zhotoveným ze dřeva neb železa. Možno též použíti hřebíku. Probodnete ropuše dvě čelisti řečeným vřeténkem a upevněte je nití. Potom ji zavěste do komína tak, aby ji nikdo nemohl spatřiti. Během této práce říkejte: "Chci N., abys zhynul ty, který mi škodíš. Proti tobě po prvé vassis atd." Konejte devítidenní pobožnost.

 

Za tímtéž účelem

Utrhněte stéblo cesmíny a prut lísky asi 3 stopy dlouhý. Vložte je na suché dřevo a spalte, počínaje od špičky. Po celou dobu trvání této práce pronášejte táž slova jako předešle. Konejte devítidenní pobožnost.

 

Jak odvrátíme zlou náhodu

Činíce tři kroky nazad, pozorujte osobu a říkejte: "Proti tobě, verbo san Diboliâ herbonos."

 

Jak lze očarovati a mučiti nějakou osobu

Jděte na hřbitov a zdvihněte tam hřeb zbylý ze staré rakve říkajíce: "Zvedám tě, hřebe, proto, abys mi sloužil k soužení osob, dle mé vůle: ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen." Když chcete hřebu použíti, nakreslete na kus prkna trojúhelník, do něhož vepište slova: "Satirne-Gan-Santalini." Zarazte hřeb do středu trojúhelníka, modlíce se Otčenáš až po slova: "Tak i na zemi." Potom udeřte kamenem na hřeb se slovy: "Zatloukám tě proto, abys činil osobě N. zlo tak dlouho, dokud budeš vězeti v tomto místě." Posypte prkno trochou prachu. Dobře si zapamatujte, kouzlo bude trvati až do té doby, dokud nevytáhnete hřebík, proslovivše: "Vytahuji tě, aby osoba N. byla zbavena zla, které jsi způsobil. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen." Potom zničte znaky. Ne však touže rukou, kterou jste je nakreslili. Mohly by vám škoditi.

 

Jak zbavíme koně hryzení

Vložte koni ruku na břicho, proslovíce: "Nechť tě Bůh uzdraví ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého." Pomodlete se pětkrát Pater - a pětkrát Ave. Pak dejte vypíti koni hrst šedé soli rozpuštěné v pintě vlažné vody.

 

Jak si dopomůžeme ke krásným a silným jehňatům

Chyťte prvorozené jehně a obrátíce je tlamou k sobě, říkejte: "Ecce lignum crucem in quo salus mundi crucem." Položte jehně na zem, opět zvedněte a říkejte uvedená slova. Vše opakujte třikrát. Učinivše to, proneste zcela tiše modlitbu dne, v kterém pracujete. Najdete ji v Enchiridionu.

 

Jak uzdravíme rakovinu, nebo jinou nemoc postihující oči a prsty

Prostředníkem opište ve směru sluneční dráhy tři kruhy kolem vředu. Po každém kruhu proslovte: "Nemoci, (jmenujte) přeji si, abys zde měla tolik kořenů, kolik má Bůh přátel na nebesích." Toto konejte po tři dni, před slunce východem. Kroužíce prstem neoddalujte tento od kůže.

 

Proti spálenině

"Svatý Lazar a Náš Pán Ježíš Kristus, dli do Svatého města. Sv. Lazar pravil k Pánu Ježíši: "Slyším tam nahoře velký hluk." Ježíš mu odpověděl: "Pláče to dítě, které se spálilo. Jdi a uzdrav je svým dechem." Tato slova proneste třikrát nad spáleninou a pokaždé na ni dechněte. Přiložte klůcek namočený v olivovém oleji.

 

Jak obdržíme zpět ukradené věci

Spalte hrst routy, modlíce se třikrát "Věřím v Boha". Čiňte znamení kříže před i po modlitbě.

 

Jakým způsobem uzříme v spánku minulost i budoucnost

Večer před spaním nakreslete na panenský pergamen dva soustředné kruhy, z nichž vnější nese nahoře kříž. Doprostřed vnitřního kruhu napíšete své jméno a to, co chcete zvěděti. Prostor mezi oběma kruhy vyplňte jménem toho anděla, kterého chcete vyvolati. Když jste vše náležitě připravili, říkejte třikrát následující modlitbu. Spěte na pravé straně, pergamen vložený pod uchem.

 

Modlitba

"Ó přeslavné je jméno Boha živého, v kterém po všechny časy jest vše přítomno. Já (jméno), Tvůj služebník, Tě Otče věčný prosím, abys mi poslal své anděly, jejichž jména jsou vepsána v tento kruh. Pošli je Bože, aby mi sdělili to, co chci věděti. Staniž se tak ve jménu našeho Pána Ježíše Krista."

 

Jak zastavíme hada

Hoďte na hada kousek papíru smočený v roztoku kamence, na který jste napsali: "Stůj, krásný, zde jest odměna." Potom ho šlehejte vrbovým proutkem. Je-li zasažen, zemře, nebo se rychle vzdálí.

 

Jak zastavíme koně

Nakreslete na černý papír bílou křídou, trojúhelník uvnitř dvou soustředných kruhů. Do mezikruží vepište: "Buďte poslušni a podřízeni svým pánům, - pozorují vás zde." Hoďte tento papír koni na hlavu se slovy: "Koni, (jmenujte barvu) poroučím ti, abys více nemohl pohnouti nohou." K této práci použijte hřebu, který byl ukut během půlnoční mše.

 

Protikouzla

"Hostia sacra verra corrum, lámající všechna kouzla, která byla vyslovena i přečtena. Všechna kouzla, která škodí mým koním nechť jsou zlomena." Pak proneste modlitbu, která počíná slovy: "Slovo, které jsi stvořilo tělo . . ." (viz Enchiridion.)

 

Aby se zdálo, že nás provází dav lidí

Zaklínejte takto hrst písku: "Anachi, Azarbel, rets caras sapor aye pora cacotamo lopidon ardagal margas poston eulia buget Kephar, Solzeth, Karne, phaca ghedolossalese tata." Vložte písek do schránky zhotovené ze slonové kosti a rozmíchejte jej na prach s hadí kůží. Potom opakujíce zaklínání, budete obklopeni tolika lidmi, kolik bylo zrnek písku. Konejte to pouze ve dnech a hodinách, kdy slunce je ve znamení Panny.

 

Jak se staneme neviditelnými

Ukradněte černého kocoura a kupte bez smlouvání nový hrnec, zrcadlo, cihlu rašeliny, achát, něco uhlí nebo troudu. Naberte vody, právě když bije půlnoc. Vložte kocoura do hrnce a přistavte na oheň. Hrnec držte v levé ruce. Nehýbejte se a neotáčejte se ani při sebevětším hluku. Vše vařte 5/4 hodiny. Potom položte kocoura na misku, strhněte maso a hoďte je za sebe přes levé rameno se slovy: "Accipe quod tibi do, nihil amplius." Dívajíce se do zrcadla, vkládejte si do úst jednu kost po druhé. Když se již neuzříte, obraťte se a proslovte: "Pater, in manus tuas, commendo spiritum meum." Uschovejte kosti tak, aby je nikdo nemohl spatřiti napříště, když se chcete státi neviditelným, vložte je opět mezi zuby.

 

Jak zhotovíme podvazek, který nosíce, nikdy se neunavíme

Opusťte dům, aniž byste něčeho pojedli. Ubírejte se po levé straně ulice tak dlouho, až spatříte krám, ve kterém prodávají stuhy. Kupte zde bez smlouvání loket bílé stuhy. V krámě pohoďte malý peníz. Vraťte se domů touž cestou. Příštího dne učiňte totéž u obchodníka s pery. Když se opět vrátíte domů, nakreslete svou vlastní krví na pravý podvazek polokruh, do něhož vepište slova Agla-Adonay Jehova, a na levý kruh vyúsťující nahoře v kříž. Potom jdouce po levé straně ulice, kupte koláč. (Podvazky i pero vezměte s sebou.) Vstupte do krčmy a kupte 3,7 l vína. Sklenici dejte opláchnouti 3× po sobě téže osobě, rozlomte koláč a vhoďte tři kousky do vína. Vezměte první kousek a vhoďte jej pod stůl, aniž byste se na něj dívali. Říkejte: "To jest Irly pro Tebe." Při druhém kousku: "To jest Terly pro tebe." Napište vlastní krví na druhou stranu podvazku tato jména. Hoďte pod stůl i třetí kousek koláče se slovy: "To jest Firly pro Tebe." Za ním hoďte pero, zaplaťte řád a odejděte. Za městem si navlékněte podvazky. Dejte pozor, abyste je nenavlékli opačně! Dupněte třikrát na zem, vzývajíce Duchy : "Irly, Terly, Erly, Baltazare, Melichare, Kašpare, jděmež!"

 

Abychom se neunavili při chůzi

Napište na tři hedvábné stuhy: Kašpar - Melichar - Baltazar a přivažte první pod pravé koleno, druhou pod levé koleno a třetí kolem pasu. Než se vydáte na cestu, vypijte malou sklenku anýzového výtažku v bílém víně. Třete nohy routou máčenou v oleji.

 

Jak zabráníme někomu jísti

Zarazte do stolu jehlu, jíž byl ušit rubáš a která byla zaražena do těla. Říkejte : "Coridal, Nardac, Degon." Hoďte na uhlí kousek assae foetidae a vzdalte se.

 

Jakým způsobem vyhrajeme ve hře

Ráno, v den Sv. Petra, utrhněte rostlinu, zvanou Morsus Diaboli. Usušte ji na posvěceném kameni. Roztlucte ji na prach a noste v hedvábném váčku.

 

Jak dosáhneme úspěchu ve hře

Utrhněte v bouři 4 neb 5 lístků jetele. Přežehnejte je křížem a proneste slova: "Zaklínám tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, jménem panenství P. Marie, čistotou Sv. Jana Křtitele, jménem čistoty sv. Jana Evangelisty. Služ mi při každé hře." Pomodlete se pětkrát Pater a pětkrát Ave. Pokračujte: "El, Agios, Ischiros, Athanatos." Jetel dejte do váčku z černého hedvábí a noste jej při hře jako škapulíř.

 

Jak dosáhneme úspěchu při každé sázce do loterie

Napište následující modlitbu na panenský pergamen a před spaním ji třikrát přečtěte. Pergamen si vložte pod ucho. Použijte pouze takového pergamenu, na němž byla sloužena mše sv. Ducha. Ve spánku přijde genius vaší planety a poradí vám.

 

Modlitba

"Domine Jesus - Christe, qui dixisti: ego sum via, veritas et vita; ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifesta mihi adhuc quae revelet in hac nocte sicut ita revelatum fuit parvulis solis, incognita et ventura unaque alia me doceas, ut possim omnia cognoscere; si et si sit; ita monstra mihi mortem omni cibo bono, pulchrum et gratum pomarium, aut quamdam rem gratam: sin autem ministra mihi ignem ardentem, vel aquarum currentem, vel aliam quamcumque rem quae Domino placeant, et vel Angeli, Ariel, Rubiel et Barachiel sitis mihi amatores et iactores ad opus istud obtinendum quod cupio scire, videre, cognoscere, et praevidere per illum Deum qui venturus est iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. Amen." Pomodlete se třikrát Pater a třikrát Ave Maria, za duše v očistci.

 

Jak se staneme zbožňovanými

Některého dne na jaře, vpusťte do nové nádobky trochu vlastní krve. Přidejte zaječí varle a holubičí játra. Vše usušte v peci. Roztlučte na prášek a podávejte v dávkách asi 1 g osobě, kterou chcete býti milováni. Nedostaví-li se výsledek, opakujte vše třikrát.

 

Jak k sobě přivoláme dívku

Vyhledejte hvězdu v první čtvrti měsíce, mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou noční. Než počnete pracovati, napište na kus panenského pergamenu jméno té, kterou chcete přivolati. Pergamen musí býti střižen v podobě kruhu vyúsťujícího v kříž. Doprostřed kruhu vepište jméno dívky. Na druhou stranu vepište: "Machidael Barofahas". Vložte pergamen na zem tak, aby jméno dívčiny se dotýkalo země. Pohlížejte ku hvězdě, v pravé ruce svíčku z bílého vosku, a proslovte toto zaklínání: "Zdravím a zaklínám vás, ó krásná luno a hvězdy. Zaklínám vás jménem vzduchu, který dýchám, vzduchu, kterým jsem obklopen, zemí, na níž stojím. Zaklínám vás všemi Duchy, kteří vám vládnou, jménem toho, který vše stvořil, Tebou, krásný anděli Gabrieli s vládcem Merkurem, Michaelem a Melchidaelem. Opět vás zaklínám všemi jmény Boha, abyste ovládly, zpracovaly a zmítaly ducha osoby N., jejíž jméno jest napsáno zde dole. Přinuťte ji, aby přišla a splnila mou vůli. Aby nemohla milovati žádnou bytost lidskou, zvláště M., aby byla ode mne závislá. Jděte tedy ihned, kteří se jmenujete Melchidael, Bareschaz, Zazel, Tiriel, Malcha a všichni ti, kteří jsou vám podřízeni. Zaklínám vás velkým Bohem živým, abyste konali mé rozkazy. Já N. slibuji, že vám učiním zadost." Když jste třikráte opakovali tato slova, spalte pergamen nad svící. Druhého dne vložte popel do levého střevíce a noste jej tam tak dlouho, dokud vás nevyhledá osoba, kterou jste volal.

 

Tančící nahé děvče

Netopýří krví nakreslete na panenský pergamen pečeť Šalamounovu. Do čtyř rohů vepište jména: Michael, Rafael, Jakub, Julian, doprostřed: Neobávej se Marie, je přítomna služka Páně. Vložte jej na kámen, na němž byla sloužena mše. Když jej chcete použíti, zastrčte jej pod práh dveří, kterými má dívka vstoupiti. Jakmile tato překročí práh, svlékne se a bude tančiti až k smrti, nevyjmete-li pergamen.

 

Jak zabrániti souloži

Opatřete si nový nůž. V sobotu přesně při východu luny, zabodněte jeho hrot do dveří ložnice. Proslovte: "Consummatum est" a zlomte špičku nože ve dveřích.

 

Jak se staneme nezranitelnými

Každého večera uléhajíce a každého rána vstávajíce říkejte: "Vstávám (lehám) ve jménu Ježíše Krista, který byl pro mou vinu ukřižován; Ježíš Kristus nechť mi požehná, Ježíš Kristus nechť mě vede; Ježíš Kristus nechť mě ochrání; Ježíš Kristus nechť mi panuje a dovede mne do života věčného, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého." Na zbraň, kterou chcete bojovati, napište: "Ibel, Ebel, Abel".

 

Abychom nebyli zasaženi mečem

Než se jdete bíti, napište na stuhu kterékoliv barvy: "Buoni jacum" Oviňte si jí pravé zápěstí a meč nepřítelův vám neublíží.

 

Když jdeme do boje

Modlete se pětkrát Pater a pětkrát Ave, ku cti ran Kristových. Potom řekněte třikrát následující slova: "Navlékám na se košili Naší Paní. Nechť jsem obklopen ranami božími, čtyř korun nebeských, sv. Jana Evangelisty, sv. Matouše, sv. Lukáše a sv. Marka. Tyto mě budou ochraňovati; abych byl nezranitelný mužem, ženou, olovem, železem nebo mečem." Napište na bílý smalt: "Est principio, est in principio, est in verbum, Deum es tu phantu." Slouží po 24 hodiny.

 

Okouzlení střelné zbraně

Berouce zbraň říkejte: "Měj zde místo Bůh a odejdi Ďábel." Zalícíte, skříživše levou nohu přes pravou se slovy: "Non tradas Dominum nostrum Jesum Christum Mathon. Amen."

 

Proti střelné zbrani

"Hvězdo vedoucí zbraň pravím ti, abys byla mne poslušna. Ve jménu Otce i Syna a Satana." Pokřižujte se.

 

Aby zbraň neselhala

Naplňte novou hliněnou dýmku roztlučeným kořenem mandragory, kuřte a proslovte pro sebe: "Abla, Got, Bata, Bata Bleu."

 

Ruka slávy

Vytrhněte běžící kobyle chlup co nejblíže přirození se slovy: "Dragne, Dragne" Vlas uschovejte. Vraťte se domů a naplňte hrnec studničnou vodou asi na dva prsty od kraje. Ponořte do ní kobylí chlup. Vše uschovejte tak, abyste ho ani vy, ani kdo jiný nemohli spatřiti. Devátého dne, v touž hodinu, kdy jste hrnec přikryli, jej odkryjte. Najdete v něm malé hadovité zvířátko. Řekněte mu: "Přijímám smlouvu." Aniž se ho dotknete, vložte je do nové, bez smlouvání koupené sklenice a zasypete je pšeničnými otrubami. Nic jiného mu nedávejte. Otruby vyměňte každého dne. Když se vám zachce zlata nebo stříbra, vložíte je do schránky a ulehnete, přistavivše k loži skleničku. Spíte tři neb čtyři hodiny a pak u hádka najdete dvojnásobek zlata neb stříbra, které jste k němu před spaním vložili. Pro práce následující použijte týchž peněz jako při první. Dobře si pamatujte, že malý hádek se pohybuje pouze kouzlem a proto jej nepřetěžujte. Bude-li míti hádek lidskou hlavu, můžete na něm požadovati více. Chcete-li se ho zbaviti, dejte ho darem některé osobě. Nepřijme-li ho nikdo, nakreslete na panenský pergamen tři soustředné kruhy. Doprostřed nakreslete kříž s dvěma břevny, po pravé straně kříž latinský a dejte zvířeti místo otrub mouku, nad kterou byla sloužena primice. Věci nikdy nezneužívejte.

 

Černá slepice

Chyťte slepici, která ještě nikdy nenesla ani nebyla dosud přistavena ke kohoutu. Dbejte o to, aby nehřmotila. Odebeřte se na křižovatku dvou cest. Zde, když bije půlnoc, nakreslete cypřišovou větví kruh. Vstupte do něj, rozsekněte slepici na dvě části, třikrát opakujíce: "Eloim, Essaim, frugativi et appellavi." Obraťte tvář k východu, poklekněte a pomodlete se. Duch se vám zjeví, jsa oblečen v šarlatový oprýmovaný plášť, žlutý kabát a ve vodově zelené kalhoty. Hlava podobná psí, bude míti oslí uši a dva rohy. Nohy má kravské. Zeptá se po vašich rozkazech. Udělíte mu je. Nemůže se vám naprosto vzepříti. Chcete-li, stanete se nejbohatšími lidmi na světě.