Komentář F. Kabeláka

1. Je pravdivé (v principu), beze lži (v teorii), nejpravdivější (v užití):

2. co je dole (svět fyzický a hmotný), je jako to, co je nahoře (obdobný svět metafyzický), a co je nahoře, je jako to, co je dole (vyrovnání protikladů): aby byly způsobeny zázraky jediné věci (nejvyšší zákon, dle kterého se uskutečňuje souzvuk stvoření všeobecně i v jednotlivostech).

3. A jako vznikly veškeré věci z jediné (jsou stvořeny působením jednoho jediného principu) zprostředkováním jediného (pomocí jediného agens), tak vznikly všecky věci z této jediné věci přizpůsobením (druhem spojení).

4. Slunce (soustřeďovatel pozitivního vyzařování neboli červeného světla, ódu kabaly) je jeho otcem (kladně produktivním prvkem).Měsíc (zrcadlo negativního odlesku či modrého světla, óbu kabaly) je jeho matkou (záporně - produktivním prvkem).

5. Vítr (pohybující se éterická atmosféra) nosil jej ve svých útrobách (slouží tomuto agens za nosič). Země (obraz hmotného soustřeďovacího střediska) je jeho živitelkou (athanorem jeho bytí).

6. On je otcem (produktivním prvkem) všeobecného telesmatu (všeobecného zdokonalení, nejvyššího cíle přede všemi; lze čísti také theléma) celého světa (živoucího vesmíru).

7. Jeho síla (síla stvořitelského vymístění, řeka Pišon kabaly) jest celá (dokonalá, úplně rozvinutá, až k vyčerpání), když je přeměněna v zemi (země, árec kabala, specifikovaná a soustředěná látka, poslední tvar stvořitelského vymístění, pociťovatelná hmota).

8. Odděluj zemi (zde znamená toto slovo v rozšířeném smyslu vše, co náleží hmotnému světu) od ohně (prvek činnosti náležející světu metafyzickému); jemné od hrubého (obdobný význam) pomalu a s velikou pílí.

9. Ono (čisté, všeobecné fluidum a dle gnostiků tělo Ducha svatého) stoupá od země k nebi (hemicyklický, vystupující - vracející se proud; odlesk syntézy) a opět (svým pojednou měnícím, simultánním pohybem) k zemi dolů (hemicyklický, vyzařující-sestupující proud; odlesk analýzy) a dostává (je stále a stále pronikán) sílu (silou vlastností a vlivů) horních i dolních věcí (fyzicky-hmotných a hyperfyzicky-astrálních světů; senzibilních a inteligibilních úrovní).

10. Tímto způsobem (těmito principy) obdržíš slávu (suverenitu, vládu) celého světa; proto každá temnota (každá slabost, každá nerozhodnost, každý omyl, který je vyjádřen esoterně kabalistickým hierogramem hošek, znamenajícím veškeré ideje záporného obsahu, které jsou symbolizovány stínem země) od tebe ustoupí.

11. To je silná síla každé síly (protikladný princip aktivity; potenciál všech projevů, nezměnitelný základ všech zjevů). Ona ovládá (zhušťuje, ustaluje) vše prchavé (volatilní, nepojatelné, fluidální) a proniká (přidržuje se, rozrušuje) vše pevné (husté, permanentní, konkrétní).

12. Tak (skrze tento agens, touto cestou) byl stvořen svět (redukován z principu v esenci, z esence k sentimentální síle, od síly k činu; jedním slovem: uskutečněn).

13. To jsou (odtud pocházejí, zde jest jejich princip) podivuhodná přizpůsobení (užití, výsledky), jejichž prostředek (utvářející možnost) jest zde (dán, odhalen).

14. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos (třikrát veliký, merkur, celek mýtu: v tomto případě je obrazem mathese, živé vědy; jeho merkurovská hůl symbolizuje dvojitý proud: induktivně-syntetický a analyticko-pokusný). A já vlastním tři části filosofie (celé vědění tří světů: božského - inteligibilního, duševního - emocionálního a hmotného - senzibilního) celého světa

15. Je dokonalé a úplné, co jsem řekl (moje nauka) a díle (magisteriu, magnum opus) slunce. (Zde je možná řada výkladů. Připusťme Veliké Dílo, může však znamenat každou práci přiváděnou ku konci).

 

Zdroj: Kabelák, F.: Praktická spagyrie. Horus 1996 str. 25n.

<<< ZPĚT