EXEGEZE

Exegeze neboli výklad písma je jedna z velice důležitých "forem" kabaly. K tomuto účelu existuje několik metod "úpravy" jednotlivých hebrejských slov na slovo jiná. V exoterních kruzích jsou polemiky ohledně těchto metod velice oblíbené, ale je to proto, že tito lidé nikdy neměli v ruce Thóru. Thóra totiž není jenom nějak obyčejný text. Rabbi Jicchak praví (Nedarim 37): "Způsob čtení některých slov, stanovený od sofrim, oddělování některých písmen od slov, čtení slov, která nejsou v textu napsána a slov, která se nečtou, ačkoliv se nacházejí v textu, to vše bylo přesně stanoveno již pratradicí". Thóra byla pravděpodobně původně pouze proud písmen, které až sofrim rozdělili a utvořili z nich příběh, který byl stejně určen jako povrchní obsah tohoto text samotným Bohem, budiž požehnáno jeho jméno. Takže se v ní vyskytuje mnoho věcí navíc a mnoho jich chybí. Zkrátka a dobře, pokud by jste odevzdali Thóru jako svojí slohovou práci z hebrejštiny, tak by jste zcela určitě dostali pětku za gramatiku. Všechny tyto zvláštnosti opravňují použití těchto metod a zdůrazňují nesmyslnost překladu Thóry do jiných jazyků.Toto je takový tradiční názor na exegezi a jeho obhajoba zcela v duchu judaismu a kabaly. Tento její význam je ale i přesto diskutabilní a může vést k přílišnému uctívání Thóry. Ovšem exegeze je pro většinu lidí, kteří se zabývají praktickou kabalou, důležitá hlavně jako meditační technika. Tuto techniku popsal už rabi Abulafia (13. stol), který doporučuje napsat si nějaké slovo na papír a pak ho všemi možnými způsoby rychle permutovat, ať už na základě číselné hodnoty (gematrie) nebo jakkoli jinak. To byl základ jeho meditační techniky, který se značně rozšířil (přestože měl mnoho nepřátel).
Pro mnohé je také exegeze důležitá jako nástroj k pochopení různých božích jmen (Agla), symbolických vyjádření ve starých textech a třeba formulí, které se používaly na různé talismany.
Pozn. Pomocí těchto metod se vždy nahrazuje celé slovo, ne jednotlivá písmena!!

Gematrie

Tato metoda je pravděpodobně jedna z nejznámějších. Její název je pravděpodobně odvozen od řeckého "geometria", protože spočívá na číselné hodnotě jednotlivých slov, která se určí jednoduchým součtem číselných hodnot písmen. Například slovo Nácháš (vxn) - had má číselnou hodnotu 358 (300 + 8 + 50), což je stejná číselná hodnota, jakou má slovo Mesiáš (xyvm). Proto například gnostici používali znak hada na kříži (ten se vlastně používá nadále a to třeba i v křesťanství - například na fasádě kostela U Křížovníků (alespoň doufám, že se tak jmenuje) na Křížovnickém náměstí). Jinak vyloženo to také znamená předzvěst spasení v samotném začátku pádu.

Noatrikon

Tato metoda bere jednotlivá slova jako by to byli zkratky. Její název pochází z latinského slovo "notarius", což je písař píšící těsnopisem. Oblíbený příklad z Thóry je její první slovo - Berešit (tyvarb - na počátku), které se dá rozložit na - Berešit Rahi Elohim Šejekebelo Israel Thora (hrwt larvy 2yhla har tyvarb) a toto přeloženo znamená: "Na počátku věděl Bůh (budiž požehnáno jeho jméno), že Israel příjme zákon".
Dalším příkladem může být třeba jedno z Božích jmen: Agla (alga). Toto jméno rozepsáno dává větu: Atá Gibor L-olam Adonaj (ynda 2ljl rwbg ta). Přeloženo: Ty jsi mocný (silný) navěky, pane". Toto jméno bylo dokonce pomocí této metody stvořeno. Další Boží jméno, které je také stvořeno tímto způsobem je Ararita (atyrara), které tvoří větu Achad Roš Achdoto Roš Ichudo Temurazo Achad - "Jeden ve svém počátku, Jeden ve své jedinečnosti, jeho obměňování je Jedno."
Další velice zajímává věc je například slovo chen - milost, které se skládá ze slov Chokmah Nestora nebo-li "skrytá moudrost". Proto se mnoho kabalistů domnívá, že když je psáno, že Bůh, budiž požehnáno jeho jméno, někomu dal svou milost, tak tím vlastně dal onomu šťastlivci tajné vědění nebo-li Kabalu.
Poslední slovo, které zde ještě uvede je Amen (3ma). Toto slovo používají i křesťané (často bohužel bez znalosti jeho významu, který by se dal trochu s rezervou přeložit jako "budiž tak"). Jeho skrytý význam je Adonaj Melek Na'amon (3man 1lm ynda) - "Pán, věčný Král".

Temura

Temura přeloženo znamená záměna nebo výměna apod. Je to vlastně určitá metoda kryptografie, protože počet písmen zůstává jenom jednotlivá písmena se mění na jiná. Temura má několik pod-metod výkladu:
Gilgul: Přeskupování písmen za účelem získání co nejvíc kombinací. Toto se například provádí s tetragrammatonem, aby se získalo jeho 12 kombinací. V této metodě je důležité žádnou kombinaci nevynechat. 
Abgad: Pomocí této metody se nahrazuje písmeno písmenem, které je po něm v abecedě. Například a se nahradí b, g se nahradí d atd. (V dějinách kryptografie se tato methoda nazývá Casearova šifra)
Tašrag: Slovo se napíše pozpátku.
Bustrofedon: K této metodě je potřeba více slov (klidně i vět) se stejným počtem písmen. První se napíše na řádek zprava doleva, druhé se napíše pod něj zleva doprava, třetí pod druhé zprava doleva. Tímto způsobem byl například získán 72 jmenný Šem ha-Mforáš.
Ciruf: Tato metoda je asi jedna z neznámějších. Pod tímto textem vidíte normální kombinační tabulku Ciruf. Celá tato tabulka obsahuje dohromady 24 různých řazení alefbety, které jsou označeny názvy (v levém sloupci). Například si vyberete tbla (písmena názvu odpovídají prvním čtyřem písmenům tabulky). Tomuto řazení přísluší tyto dva řádky:

k y f x z w h d g b a
m n s j p c q r v t l

Takže pokud bude chtít nějaké písmeno nahradit jiným, tak si ho najdete v nějakém řádku a nahradíte písmenem ve stejném sloupci - y se změní na n, c se změní na w atd.

Kombinační tabulka Ciruf

Pozn. Tato tabulka pochází z knihy Ch. & S. Cicerovi: Základy praktické magie VI. Ivo Železný 2003. Ale liší se například od tabulky uvedené v Agrippově Okultní filosofii (kniha třetí; Trigon 1996). Jelikož se v Agrippových knihách vyskytuje velké množství chyb (a to hlavně co se týče Kabaly) a v jeho tabulce jsem nenašel vůbec žádný řád (možná je to moje chyba, protože zas tak moc času jsem tomu nevěnoval), tak jsem sem umístil tuto tabulku, která má alespoň nějaký náznak řádu (občas porušený).

tbla k y f x z w h d g b a
m n s j p c q r v t l
tgba l k y f x z w h d g a
m n s j p c q r v t b
tdga m l k y f x z w h d a
s j p c q r v b n t g
gbda n m l k y f x z w b a
j p c q r v t h s g d
dbha s n m l k  y f x z b a
p c q r v t w j g d h
Hbwa j s n m l k y f x b a
c q r v t z p g d h w
Wbza p j s n m l k y f b a
q r v t x c g d h w z
Zbxa c p j s n m l k y b a
r v t f q g d h w z x
Xbfa q c p j s n m l k b a
v t y r g d h w z x f
Fbya r q c p j s n m l b a
t k v g d h w z x f y
Ybha v r q c p j s n m b a
l t g d h w z x f y k
Kbla t v r q c p j s n b a
m g d h w z x f y k l
Lbma n t v r q c p j s b a
g d h w z x f y k l m
Mbna s g t v r q c p j b a
d h w z x f y k l m n
Nbsa j d g t v r q c p b a
h w z x f y k l m n s
Sbja p h d g t v r q c b a
w z x f y k l m n s j
Jbpa c w h d g t v r q b a
z x f y k l m n s j p
Pbca q z w h d g t v r b a
x f y k l m n s j p c
Cbqa r x z w h d g t v b a
f y k l m n s j p c q
Qbra v f x z w h d g t b a
y k l m n s j p c q r
Rbva t y f x z w h d g b a
k l m n s j p c q r v
vbta k y f x z w h d g b a
l m n s j p c q r v t
dgba t l k y f x z w h g a
m n s j p c q r v d b
mbla k y f x z w h d g b a
n s j p c q r v t m l

Podobných tabulek existuje více (např. Racionální tabulka, Pravá tabulka, Obrácená tabulka, Nepravidelná tabulka), ale protože by zabrali moc místa a Ciruf není zrovna nejpoužívanější, tak je vypouštím. Můžete je nalézt například v knize Agrippa: Okultní filosofie, kniha třetí. Trigon 1996 nebo v Ch. & S. Cicerovi: Základy praktické magie VI. Ivo Železný 2003.