PÍSMO

Hebrejská alefbeta hraje v kabale a i v magii velikou roli. Jindřich Cornelius Agrippa ve své Okultní filosofii píše: "Ze všech písem jest však písmo hebrejské nejposvátnější, a to i tvarem písma, samohláskovými body a přízvuky, takže představuje hmotu, tvar i ducha." Každé písmeno totiž reprezentuje zároveň i určité číslo (hebrejština nemá zvláštní znaky pro čísla) a každé má ještě svůj vlastní skrytý význam. Všech těchto korespondencí se využívá hlavně při výkladu Thóry, ale nacházejí uplatnění i jinde (např. u Tarotových karet, ale i v praktické magii). Pod tímto textem je tabulka, která ukazuje jednotlivá písmena, jejich názvy, jejich numerickou hodnotu a výraz, kterému odpovídají (resp. co představuje to ono písmeno). Níže vše více rozeberu.

Písmeno Název Hodnota Slovo Písmeno
a Alef 1 vůl nevyslovuje se
b Bet 2 dům B
g Gimel 3 velbloud G, Gd
d Dalet 4 dveře D, Dd
h He 5 okno H
w Vav 6 hák, hřeb O, U, V
z Zajin 7 meč, zbraň Z
x Chet 8 plot, ohrada Ch
f Tet 9 had T
y Jod 10 ruka I, Y, J
k, l Kaf 20, 500 pěst, dlaň K, Kk
l Lamed 30 ostruha, bodec L
m, 2 Mem 40, 600 voda M
n, 3 Nun 50, 700 ryba N
s Samech 60 podpěra S
j Ajin 70 oko nevyslovuje se
p, 4 Pe 80, 800 ústa P, F
c, 5 Cade 90, 900 udice C
q Qof 100 týl K, Q
r Reš 200 hlava R
v Šin 300 zub S, Š
t Tav 400 kříž T

Pravděpodobně jste si všimli, že u některých písmen jsou uvedeny dvě podoby a dvě číselné hodnoty. První uvedená podoba (nebo tvar) a číselná hodnota jsou pro normální písmeno uprostřed slova. Druhá podoba je tzv. koncové písmeno (sofit), které se píše pouze na konci slova a odpovídá mu druhá uvedená (ta vyšší) číselná hodnota. Příklad: Haárec - 5rah (země), tady je použité koncové Cade, protože je na konci slova. Příklad č.2: Cadik - qydc (spravedlivý), tady je normální Cade, protože je na začátku slova (klidně by mohlo být i na konci. Teď už musí být úplně každému jasný rozdíl mezi koncovým a normálním písmenem.

Doplňující znaménka

Toto se sice netýká přímo kabaly, protože je to až pozdější vynález a je to jen jakási pomůcka, která usnadňuje četbu. Následující znaky se umisťují pod písmena a určují tím jaká samohláska se po něm bude číst (v případě neznělých (Alef atd., nebo i u Vav a Jod) určuje jakou samohlásku bude zastupovat).

Znaménko Název Písmeno Znaménko Název Písmeno
ִ Chíreq í ֻ Kibuc u
ֵ Tsere é ֶ Segol e
ָ Qamas á ַ Patah a
ֹ Holem ó ֲ Hataf patah a
ֱ Hataf segol e ֳ Hataf qamas a
: Šewa vyslovuje se pouze souhláska nebo e W Šúreq ú

Písmena b g d k p t mají dvě podoby. Jednu s tečkou uprostřed - B G D K P T (tzv. ražené) a podobu bez tečky (tzv. třené). Písmena s tečkou se vyslovují přibližně takto: B - b, G - g, D - d, K - k, P - p, T - t. Písmena bez tečky: b - v, g - g (jako znělé ch), d - th (jako v angličtině - např. the), k - ch, p -f, t - th (jako v anglickém slově thin). Tyto tečky se nazývají slabé dágéš. Existuje ještě silné dágéš, to se vyskytuje u ostatních písmen a ono písmeno zdvojuje. Například: lFq = lffq. "Speciální" znaménko existuje u Šin: u se čte jako s, o se čte jako š.

Na závěr této "gramatické" části bych chtěl upozornit, že vše co zde předkládám je velice zjednodušené a je to čistě ten minimální základ hebrejštiny. Pokud se chcete hebrejsky naučit lépe tak vám mohu doporučit knihu J. Weingreena - Učebnice biblické hebrejštiny (vydalo Karolinum 2003). 

Dělení písmen

Sefer Jecira dělí všechna písmena na tři druhy. Jsou to tři matky, sedm dvojitých a dvanáct jednoduchých. Tři matky jsou: Alef, Mem a Šin (a, m, v). Sedm dvojitých je: Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe,Reš, Tav (b, g, d, k, p, r, t). A dvanáct jednoduchých jsou: He, Vav, Zajin, Chet, Tet, Jod, Lamed, Nun, Samech, Ajin, Cade, Qof (h, w, z, x, f, y, l, n, s, j, c, q).

Tři matky (a, m, v)

Sefer Jecira, Kapitola třetí:

Tři matky: a, m, v; jejich základem jest miska neviny a miska viny a jazýček jako kolísavý řád mezi jimi.
Tři matky: a, m, v; toť veliké, skryté a zahalené (a velkolepé), šesti pečetěmi uzavřené tajemství; z nich povstal vzduch, voda a oheň, z nich zrodili se otcové a z otců generace.
Tři matky: a, m, v ve vesmíru: vzduch, voda a oheň; na počátku bylo utvořeno nebe z ohně, země z vody a vítr ze vzduchu, který je uprostřed mezi oběma.(...)
Písmenu a zůstavil vládu nad vzduchem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil vítr ve vesmíru, vlažno v roku a hruď v těle (…)
Písmenu m zůstavil vládu nad vodou, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil zemi ve vesmíru, chlad v roce a břicho v těle (…)
Písmeni v zůstavil vládu na d ohněm, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil nebe ve vesmíru, teplo v roce a hlavu na těle (…)

(Griese, O.: Sefer Jecira. Přerov 1921.)

Toto byl úryvek ze Sefer Jeciry, který se vztahuje ke třem Matkám. Jejich příslušnost k "živlům". Jelikož jsou zde pouze tři písmena a tři živly, tak se někteří "povrchní badatelé" domnívají, že kabala zná pouze tři živly. To není tak úplně pravda. Omyl většinou vzchází ze špatného pochopení živlů. Abych použil Bardonovu terminologii, tak a je neutrálním, m je magnetickým a v je elektrickým fluidem. "Ne-Bardonovskou" terminologii je a 0, m je - a v je +. Země je souhrnem těchto tří, proto by bylo nesmyslné jí sem uvádět. Povšimněte si také, že v je nahoře, m dole a a mezi nimi (to se také odráží na Stromu života). Těch šest pečetí je pravděpodobně šest možných kombinací těchto tří písmen. Více o živlech se můžete dozvědět zde.

Sedm Dvojitých (b, g, d, k, p, r, t)

Sefer Jecira, Kapitola čtvrtá:

Sedm dvojitých: b, g, d, k, p, r, t; jejich podstatou jest život, mír, moudrost, bohatství, půvab, plodnost a moc.
Sedm dvojitých: b, g, d, k, p, r, t; vyskytují se ve dvojí způsobě: B-b, G-g, D-d, K-k, P-p, R-r, t-T (B-Bh, G-Gh, D-Dh, K-Kh, P-F, R-Rh, T-Th), ve tvaru měkkém i tvrdém, silném i slabém.
Sedm dvojitých: b, g, d, k, p, r, t podle výslovnosti a záměny ; opakem života je smrt, opakem štěstí neštěstí, opakem moudrosti pošetilost, opakem bohatství chudoba, opakem půvabu štědrost, opakem setby zpustošení, opakem moci poroba.
Sedm dvojitých: b, g, d, k, p, r, t (souvztažných se sedmi mezníky těchto šesti směrů): Nahoře, dole, východně, západně, severně a jižně, a palác svatyně, jenž všechny nese, uprostřed.
Písmenu b zůstavil vládu nad moudrostí, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Saturna ve vesmíru, neděli v roce a pravé oko v těle.
Písmeni g zůstavil vládu nad bohatstvím , korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Jupitera ve vesmíru, pondělí v roce a levé oko v těle.
Písmenu d zůstavil vládu nad semenem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Marta ve vesmíru, úterý v roce a pravé ucho v těle.
Písmenu k zůstavil vládu nad životem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Slunce ve vesmíru, středu v roce a levé ucho na těle.
Písmenu p zůstavil vládu na panstvím, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Venuši ve vesmíru čtvrtek v roce a pravou chřípi v těle.
Písmenu r zůstavil vládu nad mírem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Merkura ve vesmíru, pátek v roce a levou chřípi v těle.
Písmenu t zůstavil vládu nad půvabem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Měsíc ve vesmíru, sobotu v roce a ústa v těle.

(Griese, O.: Sefer Jecira. Přerov 1921.)

Sedm Dvojitých písmen je už větší problém na interpretaci něž tři Matky. První věc, která asi hodně lidí zarazí je "chybné" přiřazení planet a dnů (viz článek Planetární hodiny zde). Jediný den který odpovídá je úterý. Někteří v tomto vidí záměrnou chybu, která má zmást hlupáky, ale nikdo si není jist jak by pak mělo vypadat správné znění. Většina to spíše bere tak, že písmeno není přece pouze označením planety, takže může klidně odpovídat jedné planetě a jinému dni. Planety jsou zde uvedeny v tzv. Chaldejské řadě (ve stejném pořadí jsou i na Stromu života) a ta neodpovídá pořadí planet jak jdou v týdnu. Pokud bychom chtěli získat toto pořadí stačí planety zanést do sedmicípé hvězdy (heptagramu):

 

Okolo jsou zapsány planety v Chaldejské řadě, ale pokud budete postupovat po "čárách" hvězdy, tak získáte pořadí planet v týdnu.

Další (trochu větší) problém je v tom, že se můžeme dočíst co je podstatou těchto písmen, ale v odstavcích V - XI jsou jim přiřazeny úplně jiné (např. v odstavci I je b přiřazen život, ale později moudrost). Když místo vlastností v prvním odstavci dosadíme písmena jim odpovídající podle odstavců V - XI získáme toto:

Písmeno a jeho planeta Jeho podstata
b - Saturn k - Slunce
g - Jupiter r - Merkur
d - Mars b - Saturn
k - Slunce g - Jupiter
p - Venuše t - Měsíc
r - Merkur  d - Mars
t - Měsíc p - Venuše

Ladislav Moučka spatřuje v tomto chybu a ve své knize Sefer Jecira (Pražská) (Půdorys 1997) navrhuje uspořádání r - b, t - g, k - d, g - k, b - p, p - r, d - t. Nechám na vás, která z těchto dvou možností vám připadá správná. Já v tomto také ještě nemám úplně jasno (a hlavně si myslím, že to nemá zas tak veliký význam)

Věc, která nám může pomoci v pochopení je toto schéma vytvořené podle odstavce III:

To by bylo stručné nastínění sedmi Dvojitých písmen. Možná se zde časem více rozepíši, ale nejsem si jist jestli by to vůbec někdo četli (jenom o Dvojitých se dá docela slušné rozepsat). Prozatím tedy zkoumejte sami (doporučuji si vzít na pomoc Tarotové karty).

Dvanáct Jednoduchých (h, w, z, x, f, y, l, n, s, j, c, q)

Sefer Jecira, Kapitola pátá:

Dvanáct jednoduchých: h, w, z, x, f, y, l, n, s, j, c, q; jich podstatou jest zrak, sluch, čich, řeč, chuť, soulož, činnost, chůze, hněv, smích, myšlení, spánek.
Dvanáct jednoduchých: h, w, z, x, f, y, l, n, s, j, c, q dvanáct a nikoli jedenáct,dvanáct a nikoli třináct; odpovídají dvanácti úhlům, severo-východnímu, jiho-východnímu, severo-východo-východnímu, jiho-východo-východnímu, severo-severo-východnímu, severo-severo-západnímu, severo-západnímu, jiho-západnímu, severo-západo-západnímu, jiho-západo-západnímu, jiho-jiho-západnímu, jiho-jiho-východnímu. A prostírají i rozšiřují se do nekonečna, jsouce rameny světa.
Písmenu h zůstavil vládu nad řečí, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Skopce ve vesmíru, nizan v roce a pravici na těle (mužské a ženské).
Písmenu w zůstavil vládu nad myšlením, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Býka ve vesmíru, ijar v roce a levici na těle (mužské a ženské).
Písmenu z zůstavil vládu nad chůzí, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Blížence ve vesmíru, sivan v roce a pravou nohu na těle (mužské a ženské).
Písmenu h zůstavil vládu nad zrakem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Raka ve vesmíru, tamuz v roce a levou nohu na těle (mužské a ženské).
Písmenu f zůstavil vládu nad sluchem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Lva ve vesmíru, abh v roce a pravou ledvinu v těle (mužské a ženské).
Písmenu y zůstavil vládu nad činností, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Pannu ve vesmíru, elul v roce a levou ledvinu v těle (mužské a ženské).
Písmenu l zůstavil vládu nad souloží, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Váhy ve vesmíru, tišri v roce a játra v těle (mužské a ženské).
Písmenu n zůstavil vládu nad čichem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Štíra ve vesmíru, marhešvan v roce a slezinu v těle (mužské a ženské).
Písmenu s zůstavil vládu nad spánkem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Střelce ve vesmíru, kislev v roce a žluč v těle (mužské a ženské).
Písmenu j zůstavil vládu nad hněvem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Kozoroha ve vesmíru, tebeth v roce a jícen v těle (mužské a ženské).
Písmenu c zůstavil vládu nad chutí, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Vodnáře ve vesmíru, šebath v roce a žaludek v těle (mužské a ženské).
Písmenu q zůstavil vládu nad smíchem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Ryby ve vesmíru, adar v roce a konečník v těle (mužské a ženské).

(Griese, O.: Sefer Jecira. Přerov 1921.)

U Jednoduchých písmen se dá říct, že měsíce a znamení si odpovídají (samozřejmě s určitou tolerancí, protože židovský kalendář je do určité míry pohyblivý), takže na rozdíl od Dvojitých je tady vidět, že znamení a písmena jsou více příbuzná. Uspořádání písmen podle odstavce I b vypadá takto (v překladu O. Grieseho to není na první pohled jasné, protože používá pouze světové strany, ale v překladu L. Moučky je to naprosto evidentní):

barvy nemají žádný symbolický význam, jsou tam jen proto, aby bylo vidět jaké příčce náleží jaké písmeno

Pokud chcete zkoumat toto uspořádání je důležité si uvědomit, že Jednoduché jsou uspořádány "po způsobu války", tj. nehleďte na to, které písmeno je s jakým spojeno, ale na to, které písmeno je opačné kterému. Každé písmeno má totiž tři opačná a to se velice jasně odráží ve Stromě života (jedno je svisle, další vodorovně a třetí bodově (bod = Tiferet) souměrné). Živly odpovídající třem opačným písmenům jsou vždy jiné než živel, který odpovídá tomu onomu písmenu (myslím tím živly znamení těm písmenům odpovídajících). Jednoduchá písmena se také dají uspořádat do tabulky podle jejich podstaty stejně jako dvojitá (zde L. Moučka navrhuje h, v, z, x, f, y, l, n, s, j, c, q proti n, l, y, h, q, c, j, f, x, z, w, s - tedy vždy znamení opačného živlu proti sobě. Ale opět si nejsem jist jestli není na škodu to brát pouze z astrologického hlediska (tady méně než u dvojitých)). Na další souvislosti určitě přijdete sami a já bych tu jen zbytečně zabíral místo.

 

Deset dokonalých čísel, deset a nikoli
devět, deset a nikoli jedenáct; moudře chápej,
buď moudrým v rozumu, jimi zkoušej a o
nich badej, věz, počítej a znač; objasni věc a
postav utvařitele na jeho místo, neboť On jest
jediným tvůrcem a výtvarcem, a není jiného
mimo Něj; máť On deset neobmezených přívlastků.

(Griese, O.: Sefer Jecira. Přerov 1921.)

Poznámka

Ke studiu této "problematiky" je lepší si sehnat několik překladů Sefer Jeciry. Překlad O. Grieseho naleznete zde. Dobrá je také (Pražská) Sefer Jecira od L. Moučky (Půdorys 1997). Jeden z překladů Sefer Jeciry je v Papusově Kabale, ale ten obsahuje velké množství chyb, takže není tou nejlepší variantou.