SEFIROT

Obrázek, který je pod tímto textem, je asi nejdůležitějším schématem, které v hebrejské kabale naleznete. Je to takzvaný Sefirotický strom, neboli Ilán (někdy též Strom života). Ze špatného pochopení tohoto stromu také vzniklo přesvědčení, že kabala je polytheistická, protože prý zobrazuje deset různých božstev apod. Není to pravda. Tento stromu ukazuje deset tzv. Božích vlastností, neboli schéma jak se Bůh projevil a jak se odráží v celém Universu a zároveň v každé věci. „Pravý“ Bůh je neprojevený a nazývá se Ejn Sof (4ws 3ya) (o Ejn Sof pojednám níže). Ten je „nad“ tímto stromem a je provždy člověku nepoznatelný a nepochopitelný. Projevením se Boha vzniknul tento strom a tím i celý vesmír (tradice učí, že se tak stalo, protože chtěl Bůh spatřit sama sebe, ale z filosofického hlediska se to nedá potvrdit, protože Bůh má zcela jiný způsob myšlení a proto nemůžeme vědět co chtěl). 
Jelikož byl celý vesmír stvořen pomocí tohoto stromu, tak toto schéma zobrazuje vnitřní strukturu jakékoli stvořené věci – nalezneme ho v konstrukci skříně, stejně jako v konstrukce celé sluneční soustavy, nebo člověka. Je to tedy univerzální klíč, s jehož pomocí můžeme pochopit podstatu všech věcí (nejlépe samozřejmě abstraktních). Proto přikládá hebrejská tradice tomuto Stromu prvořadý význam.

Nejprve si probereme tento strom tak nějak povšechně. Jak asi vidíte, tak jednotlivé sefiry mají svá čísla. Tato čísla ukazují pořadí jak postupně emanovali od Boha až do hmotného světa. Někdy se toto též nazývá cesta blesku a pokud je třeba chápat sefiry v řadě za sebou, tak se to činí v tomto pořadí. Většinou se ale s nimi pracuje v rámci celého schématu.
Určitě jste si také všimli obou sloupů. Na každém jsou tři sefiry. Tyto sloupy jsou dva sloupy Šalamounova chrámu, jak se o nich můžete dočíst v první knize Královské 7:21: „Sloupy postavil u předsíně chrámu. Postavil pravý sloup a dal mu jméno Jakín (3yky). Pak postavil levý sloup a dal mu jméno Bóaz (zjb).“ Někdy se také levý sloup nazývá pilíř přísnosti a pravý pilíř milosti (nebo podobnými názvy, to záleží na tom, k jaké škole se dotyčný autor hlásí nebo jak mu to připadne nejlepší). Sefiry na těchto sloupech se vlastně doplňují jako svoje opaky (nejvíce je to vidět na Gebuře (přísnosti) a Chesed (milosti)). Někdy se též uvádí, že uprostřed je pilíř rovnováhy.
K popisu každé sefiry jsem zařadil citát z knihy Genesis (Berešit), protože podle tradice se 32 cest moudrosti vztahuje k 32 jménům Elohim, která se objevují v první kapitole Genese (Sefiry konkrétně ke větám, které začínají slovy „řekl Elohim:“ (výjimkou je Keter)).

Někteří z vás, kteří se už v kabale vyznají budou možná překvapeni tím, že jsem netradičně přiřadil čísla cest (z 32 cest moudrosti) k sefirám. U nás běžným způsobem se přiřazuje Keter – 1, Chochma – 2, Bina – 3 atd. Já jsem oproti tomu přiřadil Keter –1, Chohma – 3, Bina – 7 atd. 
Na toto řazení upozorňuje Rawn Clark (32 Paths of Wisdom). U nás běžné řazení, totiž vzniklo až několik století po vzniku textu 32 cest moudrosti a čísla byla cestám a sefirám přiřazena prostě podle pořadí jak jdou za sebou. Ovšem tehdejší rabíni měli jiný způsob číslování a proto nám jejich text nějak nepomohl v pochopení kabaly (všimněte si jak málo se z 32 cest moudrosti cituje v publikacích o kabale). Ovšem pokud odsadíme čísla, tak jak je používali tehdejší rabíni, tak nám text konečně začne dávat nějaký smysl. V Čechách to ještě většina autorů ani nezaregistrovala (v cizině také mnoho ne, ale přeci jenom víc) a dál se marně snaží vyvodit nějaké závěry na chybném základu (místy až komické). Za krátkou dobu zde přibude článek o číslování cesta a přiřazování hebrejských písmen.

3ya, 4ws 3ya, 4ws 3ya rwa – Ejn, Ejn Sof, Ejn Sof ór

Jsou ti záporné závoje. Není úplně jasné proč jsou tři, protože lidský rozum je nedokáže ani poznat natož rozlišit. Je to sídlo neprojeveného transcendentního Boha (je to Bůh), které bylo před veškerým stvořením. Je to předpoklad jakéhokoli vzniku a zániku. Nejčastěji se překládají všechny tři výrazy jako Nic, protože doslovný hebrejský překlad nedává příliš smysl.. Ejn má být nejvyšší a Ejn Sof ór nejnižší, tedy nejblíže Keter.

rtk – Kether
Česky: Koruna
Číslo: 1
Symbol: Bod
Planeta: X 
Genesis 1:1: Na počátku stvořil Elohim nebe a zemi.
Třicet dva cest moudrosti: První cesta se nazývá tajemný rozum – nejvyšší koruna – a je prapůvodní světlo chápání a je první panství, jehož bytí nemůže žádné stvoření pochopit.

Keter je nejvyšší sefirou na stromu života. Protože je prvním vnějším projevem Ejn Sof ór (rwa 4ws 3ya), tak jí není vůbec možno plně pochopit (jak také říká Sefer Jecira). Dá se chápat jako Primum mobile (prvotní pohyb), nebo prostě jako první vnější projev samotného Boha, ale přesto to nikdy plně nevyjasní její podstatu. Její nepochopitelnosti také odpovídá její číslo: 1. Pythágoras považoval 1 za dokonalé číslo, které se nedá dělit (v dnešní matematice se sice s oblibou dělí, ale ve skutečném životě vznikne rozdělením 1 zase 1). Keter je (dalo by se říct) androgynní, protože v sobě obsahuje „energii“ obou pilířů, do kterých se její síla rozlívá, ale neměla by se tak nazývat, protože androgyn vzniká spojením dvou různých sil, ale v Keter je jediná.

hmkx – Chochma
Česky: Moudrost
Číslo: 2
Symbol: Přímka
Planeta: X (někdy se uvádí zvěrokruh)
Genesis 1:3: I řekl Elohim: "Buď světlo!"
Třicet dva cest moudrosti: Třetí cesta se nazývá posvěcený rozum, a je základem prapůvodní moudrosti a nazývá se pravá pravda (víra) a její kořen je ‘mn (nma) a to je otec pravdy, protože z jeho síly vytéká pravda.

Chochma má už, narozdíl od Keter, polaritu. Je na vrcholu pilíře milosti (tj. positivního pilíře), což znamená, že „vyzařující“ (tj. opak od přijímající), proto je také v Třiceti dvou cestách moudrosti označujena za světící inteligenci. K Chochmě musela vzniknout jako protipól Bina, jinak by došlo k porušení rovnováhy. Tyto tři sefiry nazývají křesťané Otcem, synem a Duchem Svatým. Keter je Otcem a z ní vzniknul Syn a jako důsledek tohoto vznikl Duch Svatý. Ale je úplně jedno jak jim kdo říká, protože mnoho náboženství má ústřední trojici „bohů“ (Např. Egypťané mají téměř všechny Bohy srovnány do trojic, např. Usirev, Hor, Eset apod.). Kabalisté si, ale na rozdíl od profánních uvědomují, že toto je pouze vnějším projevem Boha, tedy je to Bůh, ale jeho hlavní podstata je neprojevená - Ein Sof (4ws 3ya). I přesto, že je Chochma níže než Keter a je vlastně jejím odrazem, je pro člověka skoro stejně nepochopitelná (můžeme jí chápat jako absolutní Moudrost Boží).

hnyb – Bina
Česky: Porozumění
Číslo: 3
Symbol: Trojúhelník
Planeta: Saturn (Šabataj)
Genesis 1:6: I řekl Elohim: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
Třicet dva cest moudrosti: Sedmá cesta se nazývá skrytý rozum, a nazývá se tak proto, že je to lesk, osvětlující všechny rozumové síly a bude viděn okem rozumu a myšlenkou víry.

Bina je třetí sefira je nám svým způsobem bližší než předchozí dvě. Navíc je jí už přiřazena odpovídající planety, což také usnadní pochopení (viz. planety). Je to skrytý rozum, i když osvětluje. R. Clark to vysvětluje, že pokud se člověk nachází před oponou (Abyss), která odděluje vrchní tři sefiry od ostatních, tak vidí Binu temně, ale pokud se dostane přes oponu, tak se mu bude zdát světlá až zářivá. Toto také koresponduje s dvojitým chápáním Saturna. V obecném se chápe jako zlo, smrt, stáří apod., ale pro zasvěcence je to planeta hlubokého porozumění a jakéhosi mystického poznání.

dsx – Chesed
Česky: Milost
Číslo: 4
Symbol: Čtverec, Kříž
Planeta: Jupiter (Cedek)
Genesis 1:9: I řekl Elohim: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
Třicet dva cest moudrosti: Desátá cesta se nazývá zářící rozum, a nazývá se tak proto, že vystoupil a sedí na trůnu Biny a svítí září všech světel a nechává plynout proud množství na knížete tváře (Metatrona – archanděl Keter)

Chesed, nebo někdy též Gedulah, stojí jako první sefira za oponou (Abyss), což je činí jakýmsi místem od, kterého se dá jít až do nejvyšších sfér (proto sedí na trůnu Biny). V tomto místě dochází už k jasnější manifestaci energie, která vyšla z Keter. Čtyřka, což je číslo této sefiry dává tušit, že je základem, pro náš fyzický svět – čtyři jsou totiž živly, čtyři jsou rozměry (délka, výška, šířka + čas). Z tohoto „bodu“ (sefiry jsou bezrozměrné, takže těžko mluvit o bodu) začal tedy vycházet náš vesmír (k tomu je vztaženo ono ukázání se souše v Genesi, protože dosud bylo vše co je za Abyssem pro nás zakryto vodou). Saturn je už skoro mimo a je pro nás vzdálený, ale Jupiter už nám přijde mnohem bližší a přátelštější (samozřejmě záleží na tom, kde zrovna jsme – viz. výše).

hrwbg – Gebura
Česky: Přísnost, Síla
Číslo: 5
Symbol: Pentagram, Pentagon
Planeta: Mars 
Genesis 1:11: Elohim také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!"
Třicet dva cest moudrosti: Třináctá cesta se nazývá rozum přinášející jednotu, a nazývá se tak proto, že je bytím panství a je dokončením pravdy jednotlivé duchovní věci.

O sefiře Chesed praví 32 cest moudrosti, že „nechává plynout proud množství“, naproti tomu je Gebura to co přináší jednotu. Vztah Gebura – Chesed je z celého Stromu asi nejvýraznější, protože je uprostřed a dalo by se říct, že „vyvažuje strom“. 
Pokud si to vezmeme trochu poetičtěji, tak adept, který putuje po stromě směrem vzhůru nejdříve musí pochopit a získat sílu sebe sama v Gebuře a potom teprve může prokazovat milost. Tím, že tyto dvě vlastnosti uvede do rovnováhy, tak z velké části vyváží i celý svůj osobní Strom.
Všimněte si, že Třicet dva cest moudrosti označuje Geburu jako „rozum přinášející jednotu“, zatímco Chesed je „zářící rozum“, tj. rozum, který se rozptyluje.
Gebura „je dokončením pravdy jednotlivé duchovní věci“, protože její číslo – 5 – zobrazuje pentagram, tedy člověka a pět živlů, které jsou v něm činné (voda, oheň, vzduch, země a Akáša (éter, pátá esence)-viz zde).

trapt – Tiferet
Česky: Krása
Číslo: 6
Symbol: Hexagram, Hexagon
Planeta: Slunce
Genesis 1:11: I řekl Elohim: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
Třicet dva cest moudrosti: Patnáctá cesta se nazývá ustanovující rozum, a nazývá se tak proto, že ustanovuje bytí stvoření v materii a filosofové říkají, že je temností. To znamená, že temnost byla jeho plenkami (Jb 38,9).

Tiferet je přímo uprostřed stromu, proto se jí často dává prvořadý význam. Autoři, kteří vysvětlují Strom pomocí psychologie se téměř všichni shodnou na tom, že Tiferet symbolizuje Já. To, že filosofové říkají, že je temností (jak praví Třicet dva cest moudrosti) mi strašně připomíná alchymistické tvrzení, že slunce je studené a temné (viz. Fulcanelli). Mám sice pocit, že to není to co mysleli autoři, ale za zmínku to stojí.
Tiferet ustanovuje bytí stvoření v materii, protože to je přímá spojka mezi Keter a Malchut. Je tímto do značné míry jedinečná, protože je přímím prostředníkem mezi nejvyšší duchovní sférou a přímou materii. Energie se sem tedy stahuje přímo z vrcholu a usměrněná (a ztlumená) míří do hmoty.

xjn – Neczach
Česky: Vítězství
Číslo: 7
Symbol: Heptagram, Heptagon, Trojúhelník se čtvercem nebo křížem
Planeta: Venuše
Genesis 1:11: I řekl Elohim: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"
Třicet dva cest moudrosti: Devatenáctá cesta se nazývá rozum tajemství všeho duchovního konání, a nazývá se tak proto, že proudění se v něm vylévá od nejstaršího žehnání (nebo: nejvyššího rybníka) a vyvýšeného panství.

V Neczach probíhá to co by se dalo nazvat „před racionální“ reakcí. Pokud se dostaneme před něco s čím jsme se ještě nesetkali, tak ještě před tím než o tom začneme přemýšlet vznikne v naší hlavě názor na onu věc (událost atd.). Ten se může vzápětí změnit díky myšlení, ale právě tento prvotní emoční názor vzniká v Neczach. To je funkce Neczach v astrálním těle. Z celkového pohledu se dá chápat jako sídlo emocionálních archetypů.
Její číslo – 7 – je symbolem lásky, ať už se jedná o nejnižší nebo její nejvyšší kosmickou formu. Mimo to je to číslo všeho co je s láskou spojeno: milosrdenství, vyrovnanost, krása atd.

dwh – Hod
Česky: Sláva
Číslo: 8
Symbol: Oktagram, Oktagon
Planeta: Merkur
Genesis 1:24: I řekl Elohim: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
Třicet dva cest moudrosti: Třiadvacátá cesta se nazývá stálý rozum, a nazývá se tak proto, že je silou pevného pro všechna čísla (sefirot).

Vztah mezi Hod a Neczach je podobný jako mezi racionalitou a instinktem. Neczach jako by byla emoční inteligenci a Hod logickou. Rozum netvoří z ničeho a stejně tak je v úryvku z Genese napsáno, že Elohim stvořil „rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře“ ze země, tedy jakoby z určité substance. To už není normální tvoření jako dřív, kdy to vznikalo z ničeho (či z nějaké materia prima, apeiron apod., což jsou synonyma „ničeho“ v tomto slova smyslu, protože z nich všechno vzniklo (na počátku nebylo absolutní nic)).

dwsy – Jesod
Česky: Základ
Číslo: 9
Symbol: Nonagram, Nonagon
Planeta: Luna
Genesis 1:26: I řekl Elohim: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." 
Třicet dva cest moudrosti: Šestadvacátá cesta se nazývá obnovený (obnovující) rozum, a nazývá se tak proto, že skrze něj Svatý – budiž požehnán – obnovuje všechno nové, které se obnovuje ve světovém dění.

Jesod obsahuje neměnné skutečnosti, které se odrážejí na fyzické pláni. Je to základ astrálního světa a lidského astrálního těla (duše). Jeho planetou je Luna, protože v dřívějších dobách byla tím co obnovuje cyklus. Starší civilizace (tzv. mythické) chápali časovost cyklicky a jedinečným prostředkem, který toto ukazoval byla Luna a ve větším měřítku rok se svými ročními obdobími. Elohim učinil člověka, učinil tedy jeho astrální tělo, které získává sílu pomocí živlů (plazy by se v úryvku dali brát jak symbol Ohně, viz. Salamandři).
Poloha Jesod na Stromu ukazuje, že vliv většiny sefir jde skrze tuto. Tím by se dala odůvodnit důležitost určování fází měsíce, protože ten jakoby zrcadlil vlivy ostatních planet.

twklm – Malchut
Česky: Království
Číslo: 10
Symbol: Dekagram, Dekagon
Planeta: Země
Genesis 1:28: A Elohim jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."
Třicet dva cest moudrosti: Třicátá cesta se nazývá sbírající rozum, a nazývá se tak proto, že skrze něj sbírají astronomové (Iz 47:13) pomocí svých úsudků z hvězd a souhvězdí své úvahy – dokonalosti svých vědomostí podle kol jejich převrácení.

Malchut je už říší fyzickou, tak jak ji známe. Zde se sbíhá vliv všech vyšších sefir. Na stromu je také naznačená oblast, kde je nepravá sefira Daat (poznání). Někteří (např. Gray) soudí, že to je původní poloha Malchut před pádem a zůstal tam pouze její otisk. 

Pokud chcete opravdu sefirám porozumět, tak se příliš neopírejte o jejich popisy, které jsou zde i vy jiných knihách, ale radši meditujte nad významem vět z Třiceti dvou cest moudrosti. To je dle mého názoru nejlepší.