VÝZNAM SLOV

Možná si pozorní z vás všimli, že v článku Písmo uvádím v první tabulce, kde je přepis hebrejštiny a numerická hodnota jednotlivých písmen, také významy oněch písmen. V onom článku se tím ale už nijak víc nezabývám, ale celý tento článek je pouze o tom.

Základní informace (vzhled původních písmen, jejich významy, ukázky dobových zápisů atd.) pocházejí z internetové stránky www.ancient-hebrew.org. Kde je také podrobněji vysvětlen vývoj písma a další věci, kterými se zde nezabývám a přesto jsou dost zajímavé.

Jednotlivá hebrejská písmena mohou nahradit slova tak, že se přepíšou foneticky - např. t [Tau] se dá rozepsat jako wt [Tau] a znamená kříž (nebo křížek). To není nějaká zvláštnost hebrejštiny, ale podobně to funguje například u staroseverské runové abecedy futhark. Jak ale tento význam písmena získala? Hebrejština se vyvinula z jakéhosi obrázkového písma, které původně zobrazovalo to co nyní znamená to nebo ono písmeno (samozřejmě s určitou tolernací, protože za těch pár tisíc let se ten význam občas odsunul). Zde je tabulka ve které se nacházejí původní hebrejské znaky v nám nejstarší známé podobě:

Současná podoba Starověká podoba Název starověkých písmen Zvuková podoba straověkých písmen Zobrazený znak Význam znaku (nejdůležitější význam je tučně)
a Al A Býčí hlava Síla/silná/ý, moc, vůdce
b Bet B, Bh Stan (pohled shora) Rodina, dům, uvnitř
g Gam G Noha Jít, kráčet, shromažďovat se
d Dal D Dveře Pohnout, pověsit, vstoupit, vchod
h Hej H, E Člověk se zvednutýma rukama Podívat se, odhalit, dýchat
w Vav V, O, U Stanový kolík Přidat, hlídat, hák
z Zan Z Motyka Jídlo, sekat, vyživovat
x Chets Hh Stěna stanu Vně, rozdělit/oddělit, půl
f Thet Th Koš Obklopovat, obsahovat, bláto
y Jad I, Y Ruka a zavřená pěst Pracovat, hodit, vzývat.
k Kaf K, Kh Palma Ohýbat, otvírat, dovolit, ochočený, poddajný
l Lam L Pastýřská hůl Učit, svázat, autorita
m Mem M Voda Chaos, mocná/ý, krev
n Nun N Símě, semeno Pokračovat, dědic, syn
s Sin S Trn, osten Chytit, nenávidět, chránit
j Gham Gh Oko Vidět, vědět, stín
p Pey P, Ph, F Ústa Otevírat, křičet, rozhazovat (věci), hrana
c Tsad Ts, C   Ležet, číhat, honička, past, lov
q Quf Q Slunce na horizontu Srážet (kondenzovat), kruh, čas
r Roš R Lidská hlava První, vrchní/nejvrchnější, začátek
v Šin Š Dva přední zuby Ostrý, tlačit, tlak, jíst, dva
t Tau T Překřížené větve (kříž) Znak/značka, signál, pomník

Nemůžeme přikládat jednotlivým znakům význam, který by se nám prostě líbil, ale musíme přijmout tehdejší mentalitu a způsob uvažování, abychom ho mohli stanovit. To je každému jasné, ale rádo se na to zapomíná. Proto téměř ve všech v Čechách dostupných publikacích o Kabale najdete význam jednotlivých písmen uveden špatně. Většina autorů se snaží odhadnout jejich význam dle současného vzezření písmen, což vytváří občas podivuhodné spekulace a nikdo se nad tím moc nepozastavoval jen díky tomu, že tento význam je považován za druhotný. Tato tabulka se zakládá na solidním vědeckém výzkumu, takže je důvěryhodnější a konec konců též logičtější.
Jsou ještě dochované texty s použitím tohoto zápisu. Zde jsou dva příklady:

Datace: asi 1500 př. Kr.
Přepis: M A L (Lamed je špatně vidět ale nachází se pod Alef)
Překlad Me El - "od Boha"
Datace: asi 1500 př. Kr.
Přepis: PT / MT LBGLT (druhý řádek začíná vlevo nahoře a končí vpravo dole)
Překlad: genitalie / smrt Baale (ženský rod od Baala)

 

Co ovšem z toho plyne pro nás, kteří zkoumáme více esoterní stránku písmen než-li jejich historii? No, umožňuje nám to nový pohled a novou interpretaci hebrejských slov, v našem případě hlavně Božích jmen. Můžeme tak pochopit jejich původní smysl a ne jen to co znamená jejich překlad. Ale nepoužívejte tuto metodu na interpretaci významu jednotlivých písmen. Ta mají svojí vlastní vnitřní vysvětlení, která jsou dána Kabalou. Protože ale písmo vzniklo dřív (kabalistické formule není třeba zapisovat a stačí si je pamatovat), tak má svoje vlastní významy sebrané z běžného života. Pomocí těchto významů byl vytvořen zápis jednotlivých slov. Proto se tato metoda dá použít k interpretaci vnitřního významu slov, ale ne na pochopení vnitřního významu písmen.
V potaz padají vlastně pouze ta slova, která mají starší původ a nevznikla až po změně starého písma na normální znaky bez významu (ve všech jazycích jsou takto nejlépe dochována slova označující rodinné příslušníky nebo často používaná slova). Zkusme tuto metodu na pár normálních slov a také na některá Boží jména. Podívejme se na pár příkladů:

ba

Jako první případ jsem uvedl normální slovo "áb", které znamená otec. Pěkně se na něm totiž vidí význam. První písmeno ukazuje "vola" (volskou hlavu) a znamená moc nebo sílu. Druhé písmeno (Bet) představuje "stan" a znamená "rodinu". Asi někomu nemusím připomínat, že dřívější společnosti byli patriarchální (čímž se nerozumělo, že by rozhodující vliv měl muž, ale otec(v některých společnostech měl opravu velká privilegia a práva)). Slovo "áb" tedy označuje někoho kdo má v rodině moc.

nb

"Ben" znamená syn. Když se podíváme na význam písmen zjistíme, že to je "rodina" a "pokračovat". Z toho je jasně vidět, že syn je ten kdo je budoucností rodiny, kdo bude dále pokračovat.

la

Dalším příkladem je už Boží jméno. Je to asi nejkratší z nich a je asi nejčastěji používané - "El". Skládá se ze dvou znaků, které znamenají "silný" a "autorita" či "vést". Pro židy je tedy toto Boží jméno označení někoho mocného kdo je vede a učí. Proto se není co divit, že ve Starém i novém zákoně je Bůh často přirovnáván k pastýři - (Žalm 23:1): "Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku."