AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva k textům přísluší jejich autorům, kteří mají právo na nedotknutelnost svého díla. Veškeré obrázky a texty tedy nesmějí být bez našeho předešlého svolení a následného uvedení odkazu na internetovou adresu http://okultismus.mysteria.cz publikovány na jiných serverech či ostatních mediích. V případě porušení těchto podmínek jsme oprávněni jednat v souladu se zákonem číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

V případě, že se ukáže, že některé materiály zveřejněné na našich stránkách porušují autorský zákon či jiné právní předpisy, vynasnažíme se bez zbytečného prodlení tuto situaci napravit, a to zejména jejich přepracováním do podoby neporušující autorská práva, vyžádáním si souhlasu vlastníka autorských práv, uvedením zdroje, případně odstraněním. 

Neodpovídáme za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli našich stránek mohla vzniknout v důsledku užití zde uvedených informací. Dále neneseme žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které naše stránky odkazují.